نتایج :

useravatar

موضوع

$post['useravatar'

این متغیر <b>آواتار کاربر</b> را در قالب پست بیت نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، انرا در قالب postbit یا postbit_classic قرار دهید .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی