نتایج :

numusers

موضوع

$stats['numusers']

این متغیر <b>تعداد کاربران انجمن</b> را نمایش میدهد . این متغیر به نوعی<b> سراسری(global)</b> میباشد زیرا میتوانید آنرا در قالب <b>index</b> و یا <b>index_stats</b> قرار دهید .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی