نتایج :

numposts

موضوع

$stats['numposts']

این متغیر <b>تعداد ارسالهای انجمن</b> را نمایش میدهد . این متغیر به نوعی <b>سراسری(global)</b> میباشد زیرا میتوانید آنرا در قالب <b>index</b> و یا <b>index_stats </b>قرار دهید .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی