نتایج :

lastpost subject

موضوع

$full_lastpost_subject

این متغیر ، <b>عنوان کامل آخرین ارسال هر انجمن</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، آنرا در قالب forumbit_depth2_forum_lastpost قرار دهید .<br />
معمولا از این متغیر به عنوان title لینک استفاده میشود ، به صورت زیر :<br />
<br />
<code><br />
title={$full_lastpost_subject}</code> ...

$lastpost_link

این متغیر ، <b>لینک آخرین ارسال هر انجمن</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، انرا در قالب forumbit_depth2_forum_lastpost قرار دهید .<br />
به صورت زیر :<br />
<br />
<code><br />
href={$lastpost_link}</code>

$lastpost_date

این متغیر ، <b>تاریخ آخرین ارسال هر انجمن</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، آنرا در قالب forumbit_depth2_forum_lastpost قرار دهید .

$lastpost_subject

این متغیر <b>عنوان آخرین ارسال هر انجمن</b> را نمایش میدهد . <br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، باید آنرا در قالب forumbit_depth2_forum_lastpost قرار دهید .

$lastpost

این متغیر ، <b>آخرین ارسال</b> را نمایش میدهد . (نمایش محتویات قالب forumbit_depth2_forum_lastpost)<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، انرا در قالب forumbit_depth2_forum قرار دهید .
موضوع مشابه
full guide into banning, full guide into banning, full guide into banning, full guide into banning, full guide into banning, full guide into banning, full guide into banning, full guide into banning,
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی