نتایج :

lastpost

موضوع

$full_lastpost_subject

این متغیر ، <b>عنوان کامل آخرین ارسال هر انجمن</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، آنرا در قالب forumbit_depth2_forum_lastpost قرار دهید .<br />
معمولا از این متغیر به عنوان title لینک استفاده میشود ، به صورت زیر :<br />
<br />
<code><br />
title={$full_lastpost_subject}</code> ...

$lastpost_link

این متغیر ، <b>لینک آخرین ارسال هر انجمن</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، انرا در قالب forumbit_depth2_forum_lastpost قرار دهید .<br />
به صورت زیر :<br />
<br />
<code><br />
href={$lastpost_link}</code>

$lastpost_date

این متغیر ، <b>تاریخ آخرین ارسال هر انجمن</b> را نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، آنرا در قالب forumbit_depth2_forum_lastpost قرار دهید .

$lastpost_subject

این متغیر <b>عنوان آخرین ارسال هر انجمن</b> را نمایش میدهد . <br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، باید آنرا در قالب forumbit_depth2_forum_lastpost قرار دهید .

$lastpost

این متغیر ، <b>آخرین ارسال</b> را نمایش میدهد . (نمایش محتویات قالب forumbit_depth2_forum_lastpost)<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر ، انرا در قالب forumbit_depth2_forum قرار دهید .
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی