نتایج :

calendar

موضوع

$smilieinserter

این متغیر شکلک ها را به هنگام ارسال رویداد جدید در تقویم انجمن نمایش میدهد .<br />
از این متغیر باید در قالب calendar_addevent استفاده بکنید .

$lang->event_details

این متغیر از نوع متغیر های زبان lang است . برای نمایش عنوان توضیحات رویداد از این متغیر در قالب calendar_addevent استفاده کنید .

$lang->event_date

این متغیر از نوع متغیرهای زبان lang است . برای نمایش عنوان تاریخ رویداد این متغیر را در قالب calendar_addevent قرار دهید .

$calendar_select

این متغیر ورودی های لازم برای تاریخ رویداد را به کاربر نمایش میدهد که باید آنها را تنظیم کند و روز و ماه و سال رویداد را مشخص نماید .

$lang->event_name

این متغیر از نوع متغیرهای زبان lang است که متن مورد نظر موجود در فایل زبان را فراخوانی میکند .<br />
این متغیر عنوان نام رویداد را که در فایل زبان فارسی برای این متغیر ایجاد شده را فراخوانی کرده و نمایش میدهد .<br />
<br />
برای استفاده از این متغیر آنرا در قالب calendar_addevent و برای نمایش عنوان نام رویداد استفاده کنید . ...

$lang->add_event

این متغیر از نوع متغیرهای زبان lang است . به این معنی که این متغیر متن مربوط به این متغیر را از فایل زبان مربوطه فراخوانی میکنید .<br />
برای استفاده از این متغیر میتوانید آنرا در تگ <title> در قالب calendar_addevent استفاده بکنید .

$addevent

این متغیر لینک افزودن رویداد در تقویم به صورت عمومی یا شخصی را نمایش میدهد .

$calendar_rows

این متغیر ردیف های مربوط به روزهای ماه را در تقویم انجمن نمایش میدهد .

$weekday_headers

این متغیر روز های هفته را در هدر تقویم انجمن نمایش میدهد .

$next_month['name']

این متغیر نام ماه بعد را در تقویم نمایش میدهد .

$next_link

این متغیر لینک مربوط به ماه بعد را نمایش میدهد .<br />
از این متغیر میتوان در تگ <a href= استفاده کرد و متغیر را درون آن قرار داد .

$prev_month['name']

این متغیر نام ماه قبل را در تقویم نمایش میدهد .

$prev_link

این متغیر لینک تعریف شده برای رفتن به ماه قبل در تقویم را نمایش میدهد .<br />
برای استفاده از این متغیر آنرا در تگ <a href قرار دهید .

$lang->calendar

این متغیر از نوع متغیرهای زبان است . برای استفاده از این متغیر آنرا در قالب calendar در قسمت عنوان صفحه یعنی در داخل تگ <title> قرار دهید .

$menu_calendar

این متغیر فقط در نسخه <b>1.8</b> قابل استفاده میباشد و برای نمایش لینک <b>صفحه تقویم</b> استفاده میشود .<br />
<br />
<br />
برای ویرایش کدهای این جعبه جستجو ، به مسیر زیر بروید :<br />
پنل مدیریت > قالب ها و پوسته ها > قالب ها > قالب مورد نظر > Header Templates<br />
<br />
سپس قالب header_menu_calendar را ویرایش بکنید . ...
موضوع مشابه
هیچ.
پرسیدن کلمات کلیدی
هیچ.
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :
همیار مای بی بی