وضعیت مشکل :
عنوان تایپک :

کادربندی قسمت های پایین موضوع؟

درود دوستان حتما توجه کردین پایین موضوعات دوتا قسمت هست سمت چپ و راست ک گزینه های مدیره و چاپ و...
این قسمت ها در پایین موضوع همینجوری بدون کادربندی اند 
اگه ممکنه یک کادر بندی برای این قسمت ارائه بدین تنکس
نمونه پیوست شد


فایل‌(های) پیوست شده تصویر (ها)
   
پاسخ های کاربران 12
تعداد ارسال ها : 25
ارسال: 2
سلام داداش یکم تو موضوع زدن عجله میکنی چند کلمه جا انداختی تو دو موضوع اخیرت
تعداد ارسال ها : 135
ارسال: 3
درود 
اصلاح شد Smile
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 4
می تونید فایل showthread رو ویرایش کنید و براش یه div تعریف کنید و بهش استایل بدید متناسب با پوسته اتون

image
تعداد ارسال ها : 255
ارسال: 5
سلام داداش منم این مشکلو دارم
div و استایلم دادم ولی فایده نداشت
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 6
یعنی اصلا تغییری ایجاد نشد ؟
یه شات بزارید
آدرس انجمنتون رو هم در داخل پروفایلتون قرار بدید

image
تعداد ارسال ها : 135
ارسال: 7
جوادجان این کدها قالبی ک گفتی:
<html>
<head>
<title>{$thread['subject']}</title>
{$headerinclude}
<script type="text/javascript">
<!--
var quickdelete_confirm = "{$lang->quickdelete_confirm}";
// -->
</script>
<script type="text/javascript" src="jscripts/thread{$threadckeditor}.js?ver=1603"></script>
{$ajaxreloadpage['head']}</head>
<body>
{$header}
{$pollbox}<!-- TopicStats --><br />

<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder" style="clear: both; border-top-width:1;">
    <tr>
        <td class="trow1" width="100%"><span class="smalltext"><strong>{$thread['subject']}</strong></span></span><div class="smalltext float_left">{$lang->welcome_current_time}</div></td>
    </tr>
    <tr>
        <td class="trow2">
            <table border="0" width="100%">
                <tr class="smalltext topstats">
                    <td>
<div><a href="printthread.php?tid={$tid}"><img src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/printable.gif" class="topstateicon" border="0"> {$lang->view_printable}</a></div>
<div><a href="sendthread.php?tid={$tid}"><img src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/fw_pm.gif" class="topstateicon" border="0"> {$lang->send_thread}</a></div>
                    </td>
                    <td>
<div><a href="showthread.php?tid={$tid}&page=last"><img src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/mini_last.gif" class="topstateicon" border="0"> نمایش آخرین ارسال این موضوع</a></div>
<div><a href="./ratethread.php?tid={$thread['tid']}&amp;rating=5&amp;my_post_key={$mybb->post_code}" onClick = 'var parameterString = this.href.replace(/.*\?(.*)/, "$1");return Rating.add_rating(parameterString);return false;'><img src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/mini_add.gif" class="topstateicon" border="0"> اهدای بیشترین امتیاز به این موضوع</a></div>
                    </td>
                    <td>
<div><a href="usercp2.php?action={$add_remove_subscription}subscription&amp;tid={$tid}&amp;my_post_key={$mybb->post_code}"><img src="{$mybb->settings['bburl']}/images/{$add_remove_subscription}subscription.gif" class="topstateicon" border="0"> {$add_remove_subscription_text}</a></div>
<div>
<div style="padding-top:3px; border-bottom: 1px #2A4956 solid; float: right;">
<a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.mister-wong.com/" onclick="window.open('http://www.mister-wong.com/index.php?action=addurl&amp;bm_url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;bm_notice=&amp;bm_description='+encodeURIComponent(document.title)+'&amp;bm_tags=');return false;" title="افزودن به: Mr. Wong"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/wong.gif" alt="افزودن به: Mr. Wong" name="wong" border="0" id="wong"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.linkarena.com/" onclick="window.open('http://linkarena.com/bookmarks/addlink/?url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;title='+encodeURIComponent(document.title)+'&amp;desc=&amp;tags=');return false;" title="افزودن به: Linkarena"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/linkarena.gif" alt="افزودن به: Linkarena" name="Linkarena" border="0" id="Linkarena"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://digg.com/" onclick="window.open('http://digg.com/submit?phase=2&amp;url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;bodytext=&amp;tags=&amp;title='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Digg"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/digg.gif" alt="افزودن به: Digg" name="Digg" border="0" id="Digg"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://del.icio.us/" onclick="window.open('http://del.icio.us/post?v=2&amp;url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;notes=&amp;tags=&amp;title='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Del.icio.us"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/del.gif" alt="افزودن به: Del.icio.us" name="Delicious" border="0" id="Delicious"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.facebook.com/" onclick="window.open('http://www.facebook.com/sharer.php?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;t='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Facebook"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/facebook.gif" alt="افزودن به: Facebook" name="Facebook" border="0" id="Facebook"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.furl.net/" onclick="window.open('http://www.furl.net/storeIt.jsp?u='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;keywords=&amp;t='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Furl"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/furl.gif" alt="افزودن به: Furl" name="Furl" border="0" id="Furl"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.yahoo.com/" onclick="window.open('http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?t='+encodeURIComponent(document.title)+'&amp;d=&amp;tag=&amp;u='+encodeURIComponent(location.href));return false;" title="افزودن به: Yahoo"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/yahoo.gif" alt="افزودن به: Yahoo" name="Yahoo" border="0" id="Yahoo"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.spurl.net/" onclick="window.open('http://www.spurl.net/spurl.php?v=3&amp;tags=&amp;title='+encodeURIComponent(document.title)+'&amp;url='+encodeURIComponent(document.location.href));return false;" title="افزودن به: Spurl"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/spurl.gif" alt="افزودن به: Spurl" name="Spurl" border="0" id="Spurl"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.google.com/" onclick="window.open('http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;hl=fa&amp;bkmk='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;annotation=&amp;labels=&amp;title='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Google"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/google.gif" alt="افزودن به: Google" name="Google" border="0" id="Google"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.blinklist.com/" onclick="window.open('http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&amp;Description=&amp;Tag=&amp;Url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;Title='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Blinklist"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/blinklist.gif" alt="افزودن به: Blinklist" name="Blinklist" border="0" id="Blinklist"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://blogmarks.net/" onclick="window.open('http://blogmarks.net/my/new.php?mini=1&amp;simple=1&amp;url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;content=&amp;public-tags=&amp;title='+encodeURIComponent(document.title));return false;" title="افزودن به: Blogmarks"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/blogmarks.gif" alt="افزودن به: Blogmarks" name="Blogmarks" border="0" id="Blogmarks"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.diigo.com/" onclick="window.open('http://www.diigo.com/post?url='+encodeURIComponent(location.href)+'&amp;title='+encodeURIComponent(document.title)+'&amp;tag=&amp;comments='); return false;" title="افزودن به: Diigo"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/diigo.gif" alt="افزودن به: Diigo" name="Diigo" border="0" id="Diigo"> </a>
        <a rel="nofollow" style="text-decoration:none;" href="http://www.social-bookmark-script.com/social.bookmarking.htm" target="_Blank" title="Information"> <img style="padding-bottom:1px;" src="{$mybb->settings['bburl']}/images/topicstats/what.gif" alt="Information" name="Information" border="0" id="Information"> </a>
</div>
</div>
                    </td>
                </tr>
            </table>
<table width="100%" style="line-height:20px">
<tr class="smalltext">

<td  width="56%" style="line-height:31px"><fieldset><legend>{$lang->users_browsing_thread}</legend> <span class="smalltext"> {$onlinemembers}{$onlinesep}{$invisonline}{$onlinesep2}{$guestsonline}</span>
</fieldset> </td>
<td align="center" width="11%" style="line-height:31px"><fieldset><legend>{$lang->author}:</legend>  <a href="member.php?action=profile&uid={$thread['uid']}">{$thread['username']}</a></fieldset></td>
<td align="center" width="11%" style="line-height:31px"><fieldset><legend>{$lang->lastpost}:</legend>  <a href="member.php?action=profile&uid={$thread['lastposteruid']}">{$thread['lastposter']}</a></fieldset></td>
<td align="center" width="11%" style="line-height:31px"><fieldset><legend>{$lang->replies}</legend> {$postcount}</fieldset></td>
<td align="center" width="11%" style="line-height:31px"><fieldset><legend>{$lang->views}</legend> {$thread['views']}</fieldset></td>
</tr>            </table>
        </td>
    </tr>
</table>          

<br />
<!-- /TopicStats -->{$ajaxreloadpage['message_top']}
<div class="float_right">
{$multipage}

</div>
<div class="float_left">
{$newthread} {$newreply}
</div>
{$ratethread}
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder" style="clear: both; border-bottom-width: 0;">
<tr>
<td class="thead" colspan="2">
<div style="float: left;">
<span class="smalltext"><strong><a href="showthread.php?mode=threaded&amp;tid={$tid}&amp;pid={$pid}#pid{$pid}">{$lang->threaded}</a> | <a href="showthread.php?mode=linear&amp;tid={$tid}&amp;pid={$pid}#pid{$pid}">{$lang->linear}</a></strong></span>
</div>
<div>
<h1>{$thread['threadprefix']}{$thread['subject']}</h1>
</div>
</td>
</tr>
{$classic_header}
</table>
<div id="posts">
{$posts}
</div>
<div class="float_right">
{$multipage}
</div>
<div style="padding-top: 4px;" class="float_left">
{$newthread} {$newreply}
</div>
<br style="clear: both;" />
{$ajaxreloadpage['message_bottom']}{$quickreply}
{$threadexbox}
{$similarthreads}{$who_visit_thread}
<br />
<div class="float_right">
<ul class="thread_tools">
<li class="printable"><a href="printthread.php?tid={$tid}">{$lang->view_printable}</a></li>
<li class="sendthread"><a href="sendthread.php?tid={$tid}">{$lang->send_thread}</a></li>
<li class="subscription_{$add_remove_subscription}"><a href="usercp2.php?action={$add_remove_subscription}subscription&amp;tid={$tid}&amp;my_post_key={$mybb->post_code}">{$add_remove_subscription_text}</a></li>
</ul>
</div>

<div class="float_left" style="text-align: left;">
{$moderationoptions}
{$forumjump}
</div>
<br style="clear: both;" />
{$usersbrowsing}
{$footer}
</body>
</html>

یک تغییر بهش بده ببینم چجوری منظورته
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 8
مثلا من توی کدهای بالا کدهای اون قسمت رو جداکردم و بهش یه کلاس با نام threadbox دادم :

<div class="threadbox">

<div class="float_right">
<ul class="thread_tools">
<li class="printable"><a href="printthread.php?tid={$tid}">{$lang->view_printable}</a></li>
<li class="sendthread"><a href="sendthread.php?tid={$tid}">{$lang->send_thread}</a></li>
<li class="subscription_{$add_remove_subscription}"><a href="usercp2.php?action={$add_remove_subscription}subscription&amp;tid={$tid}&amp;my_post_key={$mybb->post_code}">{$add_remove_subscription_text}</a></li>
</ul>
</div>

<div class="float_left" style="text-align: left;">
{$moderationoptions}
{$forumjump}
</div>


</div>

حالا یه استایل هم توی global.css براش تعریف می کنم :

.threadbox {
background:#fff;
padding:7px;
border-radius:5px;
border:1px solid gray;
}

image
تعداد ارسال ها : 255
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 10
به کد استایلش height بدید مثلا :
height:48px;

image
تعداد ارسال ها : 255
ارسال: 11
داداش حل شد مرسی

ولی چرا باید واس بعضی کلاس ها مثه
height:48px;

تعریف کرد؟؟
تعداد ارسال ها : 135
ارسال: 12
hight
ارتفاعه , اونو اضافه کرد ک کادر بره دور اون قسمت هاShy
تعداد ارسال ها : 255
ارسال: 13
میدونم
ولی بعضی کلاسها احتیاج نداره و به صورت خودکار نسبت به محتویات ارتفاع دار میشه

برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :