وضعیت مشکل :
عنوان تایپک :

نرسیدن ایمیل از نجمن

سلام وقت بخیر
ایمیل های که از طریق انجمن میفرستم به کاربرام نمیرسه چه دونه دونه میفرستم چه انبوه میفرستم به هیچ کاربری نمیرسه
اینم ارور تو ثبت ارسال ایمیل تو کنترل پنل مدیر کل
MyBB was unable to send the email using the PHP mail() function
پاسخ های کاربران 11
تعداد ارسال ها : 234
ارسال: 2
با سلام این فایل خود را تعویض کنید ببینید نمیشه البته قبلش یه بک اپ بگیرید
functions_massmail.php
در پوشه inc
تعداد ارسال ها : 234
ارسال: 3
با این کد ها تعویض کنید
<?php
/**
 * MyBB 1.6
 * Copyright 2010 MyBB Group, All Rights Reserved
 *
 * Website: http://mybb.com
 * License: http://mybb.com/about/license
 *
 * $Id: functions_massmail.php 5828 2012-05-08 16:06:16Z Tomm $
 */

/**
 * Build the mass email SQL query for the specified conditions.
 *
 * @param array Array of conditions to match users against.
 * @return string The generated search SQL
 */
function build_mass_mail_query($conditions)
{
    global $db;

    if(!is_array($conditions))
    {
        return '';
    }

    $search_sql = 'u.allownotices=1';

    // List of valid LIKE search fields
    $user_like_fields = array("username", "email");
    foreach($user_like_fields as $search_field)
    {
        if($conditions[$search_field])
        {
            $search_sql .= " AND u.{$search_field} LIKE '%".$db->escape_string_like($conditions[$search_field])."%'";
        }
    }

    // LESS THAN or GREATER THAN
    $direction_fields = array("postnum");
    foreach($direction_fields as $search_field)
    {
        $direction_field = $search_field."_dir";
        if($conditions[$search_field] && $conditions[$direction_field])
        {
            switch($conditions[$direction_field])
            {
                case "greater_than":
                    $direction = ">";
                    break;
                case "less_than":
                    $direction = "<";
                    break;
                default:
                    $direction = "=";
            }
            $search_sql .= " AND u.{$search_field}{$direction}'".intval($conditions[$search_field])."'";
        }
    }

    // Usergroup based searching
    if($conditions['usergroup'])
    {
        if(!is_array($conditions['usergroup']))
        {
            $conditions['usergroup'] = array($conditions['usergroup']);
        }
        
        $conditions['usergroup'] = array_map('intval', $conditions['usergroup']);
        
        foreach($conditions['usergroup'] as $usergroup)
        {
            switch($db->type)
            {
                case "pgsql":
                case "sqlite":
                    $additional_sql .= " OR ','||additionalgroups||',' LIKE '%,{$usergroup},%'";
                    break;
                default:
                    $additional_sql .= " OR CONCAT(',',additionalgroups,',') LIKE '%,{$usergroup},%'";
            }
        }
        $search_sql .= " AND (u.usergroup IN (".implode(",", $conditions['usergroup']).") {$additional_sql})";
    }

    return $search_sql;
}

/**
 * Create a text based version of a HTML mass email.
 *
 * @param string The HTML version.
 * @return string The generated text based version.
 */
function create_text_message($message)
{
    // Cut out all current line breaks
    // Makes links CONTENT (link)
    $message = make_pretty_links($message);
    $message = str_replace(array("\r\n", "\n"), "\n", $message);
    $message = preg_replace("#</p>#i", "\n\n", $message);
    $message = preg_replace("#<br( \/?)>#i", "\n", $message);
    $message = preg_replace("#<p[^>]*?>#i", "", $message);
    $message = preg_replace("#<hr[^>]*?>\s*#i", "-----------\n", $message);
    $message = html_entity_decode($message);
    $message = str_replace("\t", "", $message);
    do
    {
        $message = str_replace("  ", " ", $message);
    }
    while(strpos($message, "  ") !== false);

    $search = array('@<script[^>]*?>.*?</script>@si',  // Strip out javascript
                   '@<style[^>]*?>.*?</style>@siU',    // Strip style tags properly
                   '@<title[^>]*?>.*?</title>@siU',    // Strip title tags
                   '@<[\/\!]*?[^<>]*?>@si',            // Strip out HTML tags
                   '@<![\s\S]*?--[ \t\n\r]*>@'        // Strip multi-line comments including CDATA
    ;);
    $message = preg_replace($search, '', $message);
    $message = preg_replace("#\n\n+#", "\n\n", $message);
    $message = preg_replace("#^\s+#is", "", $message);
    return $message;
}

/**
 * Generates friendly links for a text based version of a mass email from the HTML version.
 *
 * @param string The HTML version.
 * @return string The version with the friendly links and all <a> tags stripped.
 */
function make_pretty_links($message_html)
{
    do
    {
        $start = stripos($message_html, "<a", $offset);
        if($start === false)
        {
            break;
        }
        $end = stripos($message_html, "</a>", $start);
        if($end === false)
        {
            break;
        }

        $a_href = substr($message_html, $start, ($end-$start));

        preg_match("#href=\"?([^\"> ]+)\"?#i", $a_href, $href_matches);
        if(!$href_matches[1])
        {
            continue;
        }
        $link = $href_matches[1];

        $contents = strip_tags($a_href);
        if(!$contents)
        {
            preg_match("#alt=\"?([^\">]+)\"?#i", $a_href, $matches2);
            if($matches2[1])
            {
                $contents = $matches2[1];
            }
            if(!$contents)
            {
                preg_match("#title=\"?([^\">]+)\"?#i", $a_href, $matches2);
                if($matches2[1])
                {
                    $contents = $matches2[1];
                }
            }
        }

        $replaced_link = $contents." ({$link}) ";

        $message_html = substr_replace($message_html, $replaced_link, $start, ($end-$start));
    } while(true);
    return $message_html;
}

?>
تعداد ارسال ها : 264
ارسال: 4
(2014-06-21T20:58:38+00:00 2014-06-21T20:58:38+00:00)نیما نوشته :  سلام وقت بخیر
ایمیل های که از طریق انجمن میفرستم به کاربرام نمیرسه چه دونه دونه میفرستم چه انبوه میفرستم به هیچ کاربری نمیرسه
اینم ارور تو ثبت ارسال ایمیل تو کنترل پنل مدیر کل
MyBB was unable to send the email using the PHP mail() function


برو پنل مدیریت
> ابزار تعمیر و نگهداری
>> مدیریت وظایف
>>> یا گزینه بنام Mass Mail هست
روی آیکن سبز رنگش کلیک کن اجرا میشه و ایمیلها فرستاده میشن/.

thanks
تعداد ارسال ها : 64
ارسال: 5
البته بعضی وقتا مشکل از سرور هم میتونه باشه ، که سرور تنظیماتش درست نباشه.
البته تو سرورهای بزرگ و اکثرشون این مشکل نیست.
ولی بعضی سرور های تازه کار و تازه به دوران رسیده ممکنه این مشکل باشه
تعداد ارسال ها : 21
ارسال: 6
ممنون از پاسخ دادنتون اما نه متاسفانه درست نشد
تعداد ارسال ها : 64
ارسال: 7
تیکت بزن به هاست
تعداد ارسال ها : 21
ارسال: 8
دادم این جواب دادن
باید از طریق smtp ارسال کنید.
تابع mail غیرفعال هست.

بابت این موضوع راهنمایم میکنید؟
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 9
(2014-06-23T22:54:00+00:00 2014-06-23T22:54:00+00:00)نیما نوشته :  دادم این جواب دادن
باید از طریق smtp ارسال کنید.
تابع mail غیرفعال هست.

بابت این موضوع راهنمایم میکنید؟

سلام
به مسیر زیر برید :
پنل ادمین / پیکربندی / Mail Settings
حالا Mail handler رو بر روی SMTP قرار بدید

برای دریافت تنظیماتش هم به لینک زیر مراجعه کنید :
https://support.google.com/mail/troubles...68960?rd=1

image
تعداد ارسال ها : 21
ارسال: 10
این ارور دارم

Unable to connect to the mail server with the given details.<br /><br />0:
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 11
(2014-06-24T18:27:56+00:00 2014-06-24T18:27:56+00:00)نیما نوشته :  این ارور دارم

Unable to connect to the mail server with the given details.<br /><br />0:

اطلاعاتی که برای برقراری ارتباط با سرور دادید ، اشتباه هست

image
تعداد ارسال ها : 21
ارسال: 12
من قبلا با هاست دیگه مشکل نداشم این هاست جدیدم خیلی اذیتم میکنه
ممنون ازتون برای پاسخ

برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :