وضعیت مشکل :
عنوان تایپک :

مشکل در دکمه ویرایش

باسلام
زمانی که روی دکمه ویرایش کلیک میکنی مستقیما وارد ویرایش پیشرفته میشه و دو گزینه نمیاد.
چیکارکنم؟
پاسخ های کاربران 13
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 2
تغییراتی در headerinclude ایجاد کردید ؟ فایل js ای رو فراخوانی کردید به تازگی ؟

image
تعداد ارسال ها : 33
ارسال: 3
چند تا دکمه اضافه کردم به ادیتور پیشرفته.
پلاگین کلمات کلیدی رو فعال کردم+آمارپیشرفته
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 4
کدهای موجود در فایل headerinclude رو اینجا قرار بدید

و ببینید در قالب showthread کد زیر قرار داره :
<script type="text/javascript" src="jscripts/thread.js?ver=1603"></script>

image
تعداد ارسال ها : 33
ارسال: 5
کدهای هدر اینکلود:
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="{$lang->latest_threads} (RSS 2.0)" href="{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{$lang->latest_threads} (Atom 1.0)" href="{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php?type=atom1.0" />
<h1 style="display:none;">توضیح</h1>
<h2 style="display:none;">توضیح</h2> 
<link rel="shortcut icon" href="آدرس">

<meta name="description" content="کلمات" >


<meta name="keywords" content="کلمات" /><link rel="stylesheet" href="{$mybb->settings['bburl']}/css/colorpicker.css" type="text/css" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={$charset}" />
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/prototype.js?ver=1603"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/general.js?ver=1603"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/popup_menu.js?ver=1400"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/colorpicker.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/eye.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/utils.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/profiledesign.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/rainbow_glow.js"></script>
     <script type="text/javascript">
if (typeof jQuery == 'undefined')
{
document.write(unescape("%3Cscript src='http://code.jquery.com/jquery-1.7.2.min.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
}
</script>
<script type="text/javascript">
var unreadAlerts = {$mybb->user['unreadAlerts']};
</script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/myalerts.js"></script>
{$stylesheets}
<script type="text/javascript">
<!--
var cookieDomain = "{$mybb->settings['cookiedomain']}";
var cookiePath = "{$mybb->settings['cookiepath']}";
var cookiePrefix = "{$mybb->settings['cookieprefix']}";
var deleteevent_confirm = "{$lang->deleteevent_confirm}";
var removeattach_confirm = "{$lang->removeattach_confirm}";
var loading_text = '{$lang->ajax_loading}';
var saving_changes = '{$lang->saving_changes}';
var use_xmlhttprequest = "{$mybb->settings['use_xmlhttprequest']}";
var my_post_key = "{$mybb->post_code}";
var imagepath = "{$theme['imgdir']}";
// -->
</script>
{$newpmmsg}<!-- TopicStats -->
<script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script>
<!-- /TopicStats -->

<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script> 

<script type="text/javascript">
/**
 * Modal Boxes JS
 *
 * @author Euan T. <euan@euantor.com>
 * @version 1.0.0
 */

jQuery.noConflict();

jQuery(document).ready(function($)
{
    // Make the jQuery modal login redirect you back to the page you're currently on //
    $('#loginModal input[name="url"]').attr("value", window.location);
    // /Login redirect //

    // Modal Boxes //
    $('a[name="modal"]').on('click', function(event)
    {
        event.preventDefault();
        
        var target = $(this).attr('rel');
        
        // Set up the shadowing
        var maskHeight = $(document).height();
        var maskWidth = $(window).width();
        $('#mask').css({'width': maskWidth, 'height': maskHeight});
        $('#mask').fadeIn(1000);    
        $('#mask').fadeTo("slow", 0.8);  
        
        // Position the actual modal
        var winH = $(window).height();
        var winW = $(window).width();
        $(target).css('top',  (winH / 2) - ($(target).height() / 2));
        $(target).css('left', (winW / 2) - ($(target).width() / 2));
        $(target).fadeIn(2000); 
    });
    
    $('.modalBox a[rel="closeModal"]').on('click', function(event)
    {
        event.preventDefault();
        $('#mask, .modalBox').hide();
    }); 
    
    $('#mask').on('click', function ()
    {
        $(this).hide();
        $('.modalBox').hide();
    }); 
    // /Modal Boxes //
});
</script>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.10.2/jquery.min.js">
</script>
<script>
$(document).ready(function(){
  $("#hide").click(function(){  
    $(".BoxSAdsForVBIran").hide(600);
  });
  $("#show").click(function(){
    $(".BoxSAdsForVBIran").show(400);
  });
});
</script>

چیزی که گفتید به شکل زیر وجود داره :

<script type="text/javascript" src="jscripts/thread{$threadckeditor}.js?ver=1603"></script>
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 6
این کد رو داخل headerinclude قرار بده :

<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="{$lang->latest_threads} (RSS 2.0)" href="{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php" />
<link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{$lang->latest_threads} (Atom 1.0)" href="{$mybb->settings['bburl']}/syndication.php?type=atom1.0" />

<h1 style="display:none;">توضیح</h1>
<h2 style="display:none;">توضیح</h2>

<link rel="shortcut icon" href="آدرس">
<meta name="description" content="کلمات" >
<meta name="keywords" content="کلمات" />

<link rel="stylesheet" href="{$mybb->settings['bburl']}/css/colorpicker.css" type="text/css" />
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset={$charset}" />
<meta http-equiv="Content-Script-Type" content="text/javascript" />
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/prototype.js?ver=1603"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/general.js?ver=1603"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/popup_menu.js?ver=1400"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/colorpicker.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/eye.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/utils.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/profiledesign.js"></script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/rainbow_glow.js"></script>
<script type="text/javascript">
var unreadAlerts = {$mybb->user['unreadAlerts']};
</script>
<script type="text/javascript" src="{$mybb->settings['bburl']}/jscripts/myalerts.js"></script>
{$stylesheets}
<script type="text/javascript">
<!--
var cookieDomain = "{$mybb->settings['cookiedomain']}";
var cookiePath = "{$mybb->settings['cookiepath']}";
var cookiePrefix = "{$mybb->settings['cookieprefix']}";
var deleteevent_confirm = "{$lang->deleteevent_confirm}";
var removeattach_confirm = "{$lang->removeattach_confirm}";
var loading_text = '{$lang->ajax_loading}';
var saving_changes = '{$lang->saving_changes}';
var use_xmlhttprequest = "{$mybb->settings['use_xmlhttprequest']}";
var my_post_key = "{$mybb->post_code}";
var imagepath = "{$theme['imgdir']}";
// -->
</script>
{$newpmmsg}
<!-- TopicStats -->
<script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script>
<!-- /TopicStats -->


<script src="//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>

<script type="text/javascript">
/**
 * Modal Boxes JS
 *
 * @author Euan T. <euan@euantor.com>
 * @version 1.0.0
 */

jQuery.noConflict();

jQuery(document).ready(function($)
{
    // Make the jQuery modal login redirect you back to the page you're currently on //
    $('#loginModal input[name="url"]').attr("value", window.location);
    // /Login redirect //

    // Modal Boxes //
    $('a[name="modal"]').on('click', function(event)
    {
        event.preventDefault();
        
        var target = $(this).attr('rel');
        
        // Set up the shadowing
        var maskHeight = $(document).height();
        var maskWidth = $(window).width();
        $('#mask').css({'width': maskWidth, 'height': maskHeight});
        $('#mask').fadeIn(1000);    
        $('#mask').fadeTo("slow", 0.8);  
        
        // Position the actual modal
        var winH = $(window).height();
        var winW = $(window).width();
        $(target).css('top',  (winH / 2) - ($(target).height() / 2));
        $(target).css('left', (winW / 2) - ($(target).width() / 2));
        $(target).fadeIn(2000);
    });
    
    $('.modalBox a[rel="closeModal"]').on('click', function(event)
    {
        event.preventDefault();
        $('#mask, .modalBox').hide();
    });
    
    $('#mask').on('click', function ()
    {
        $(this).hide();
        $('.modalBox').hide();
    });
    // /Modal Boxes //
});
</script>

<script>
$(document).ready(function(){
  $("#hide").click(function(){  
    $(".BoxSAdsForVBIran").hide(600);
  });
  $("#show").click(function(){
    $(".BoxSAdsForVBIran").show(400);
  });
});
</script>

image
تعداد ارسال ها : 33
ارسال: 7
ممنون درست شد.
فقط الان روی سپاس کلیک میکنم به یک صفحه دیگه منتقل میشه که میگه سپاس شما اضاقه شد و برمیگرده همون صفحه.
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 8
در پشتیبانی ها جستجو کنید راه حلش هست .

image
تعداد ارسال ها : 33
ارسال: 9
میشه بگید مشکل از چی بود تا دوباره تکرار نشه.
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 10
بعضی از کدهای js ای که نیاز نبود حذف شدند و بعضی ها هم که چند بار فراخوانی شده بود حذف شد
حتما قبل از قرار دادن کد اون رو تست کنید ببینید بعد و قبل از قرار دادنش مشکل بوجود نیاره

image
تعداد ارسال ها : 33
ارسال: 11
اگه برای این تشکر هم راهنمایی کنید ممنون میشم.
کدهاش رو درست گذاشتم سرجاش (طبق پشتیبانی ها)ولی الان که کلیک میکنی میره یه صفحه دیگه.
تعداد ارسال ها : 2,063
ارسال: 12
این آموزش رو تست کنید :
http://goo.gl/f2TbLE

image
تعداد ارسال ها : 33
ارسال: 13
دقیقا همین کارهارو انجام دادم.
درست نشده
تعداد ارسال ها : 33
ارسال: 14
مشکل حل شد.
ممنون جوادجان...

برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :