وضعیت مشکل :
عنوان تایپک :

سوال در مورد تب بندی پروفایل

سلام

من یه سوال دارم

میشه تب های پروفایل رو اینجوری کرد؟

image
پاسخ های کاربران 10
تعداد ارسال ها : 264
ارسال: 2
اون پلاگین تب بندی پروفایل به سبک وی بی هستش!

اینم لینک
تعداد ارسال ها : 364
ارسال: 3
بله میدونم

خودم نصب کردم.

میخوام بدونم میشه امکاناتی مثل دوستان گزینه مدیریت و اخرین بازدیدکنندگان به تب هاش اضافه کرد؟
تعداد ارسال ها : 264
ارسال: 4
باید پلاگین آخرین بازدیدکنندگان پروفایل رو نصب کنید/.


سپس کدهای قسمت member_profile رو اینجا قرار بدید که تغییرات لازم روی کدها انجام بشه/.
تعداد ارسال ها : 364
ارسال: 5
بابا.

من الان این پلاگین ها رو نصب کردم..

الان کد کجا رو باید بزارم؟

میشه دقیق بگید کجا برم؟
تعداد ارسال ها : 264
ارسال: 6
عزیز من!
واسه نمایش تب آخرین بازدیدکنندگان یه دونه پلاگین دیگه هم لازمه که اسمشو بالاتر گفتم
اگه اونو هم نصب کردی حالا باید کدها رو بهمون بدی که واست ویرایش کنیم


میری توی کنترل پنل مدیر کل انجمن
> قالب ها و پوسته ها
>> قالب ها
>>> قالب مورد نظر
>>>> Member Templates
>>>>> member_profile
حالا هر چی کد اونجا بود رو کپی کن
بذار همینجا که من یا دوستای دیگه واست ویرایشش کنن/.
تعداد ارسال ها : 364
ارسال: 7
<style>
.usertabs {
    margin-right: 0;
    margin-top: 1px;
    margin-bottom: 0;
    list-style-type: none;
    text-align: right;
    
    font-size: 11px;
}

.usertabs ul {
margin: 0;
padding: 0;
}

.usertabs li {
display: inline;
margin: 0;
}

.usertabs li a {
background: {$mybb->settings['ProfileTabs_background_unselected']};
color: {$mybb->settings['ProfileTabs_text_unselected']};
position: relative;
z-index: 1;
border: 1px solid {$mybb->settings['ProfileTabs_border_unselected']};
border-bottom: 0;
padding: 8px;

text-decoration: none;
}

.usertabs li a:visited {
color: #2d2d2d;
text-decoration: none;
}

.usertabs li a:hover {
color: {$mybb->settings['ProfileTabs_onmoushover_unselected']};
text-decoration: none;
}

.usertabs li a.selected {
background: {$mybb->settings['ProfileTabs_background_selected']};
color: {$mybb->settings['ProfileTabs_text_selected']};
border-color: {$mybb->settings['ProfileTabs_borde_selected']};
}

.usertabs li a.selected:hover {
text-decoration: none;
}

.tabcontent {
background: {$mybb->settings['ProfileTabs_background']};
display: none;
padding: 5px;
border: 1px solid {$mybb->settings['ProfileTabs_border']};
margin-top: 7px;
}

.box-thing {
background: #f7f7f7;
border: 1px solid #8e8e8e;
padding: 8px;
}

@
media print {
.tabcontent {
display:block !important;
}
}
</style>
<html>
<head>
<title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->profile}</title>
{$headerinclude}
</head>
<body>
<script type="text/javascript" src="jscripts/ProfileTabs.js">

</script>
{$header}

<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
<tr>
<td width="75%" valign="top">


<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>

<td class="trow1" align="right" width="100%">
<span class="largetext"><strong>{$formattedname}</strong></span><br />
<span class="smalltext">
({$usertitle})<br />
{$groupimage}
<strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate}<br />
<strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage}<br />
<strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime}<br />
<strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status}
<td align="right" class="trow1" valign="middle">{$avatar}</td>
</span>
</td>
</tr>
{$awaybit}
</table>
<br />

<div id="toolbar" class="usertabs"><div id="nav"><ul id="countrytabs" class="shadetabs">
<li><a href="#" rel="country1" class="selected"><b>یادداشت های پروفایل</b></a></li>
<li><a href="#" rel="country2"><b>اطلاعات اضافی</b></a></li>
<li><a href="#" rel="country3"><b>اطلاعات انجمن</b></a></li>
<li><a href="#" rel="country4"><b>اطلاعات تماس</b></a></li>
<li><a href="#" rel="country5"><b>امضا</b></a></li>

</ul></div></div>

<div style="border:0px solid gray; width:100%px; margin-bottom: 1em; padding: 0px">

<div id="country1" class="tabcontent">
<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->
</div>

<div id="country2" class="tabcontent">
{$profilefields}
</div>

<div id="country3" class="tabcontent">
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
<td class="trow1">{$memregdate}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
<td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
<td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
<td class="trow2">{$timeonline}</td>
</tr>
{$referrals}
{$reputation}
{$myawards}

{$warning_level}

<!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->
</table>
</div>

<div id="country4" class="tabcontent">
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
<td class="trow1">{$website}</td>
</tr>
{$sendemail}
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
<td class="trow2"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
<td class="trow1"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=icq&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['icq']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
<td class="trow2"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
<td class="trow1"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
<td class="trow2"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
</tr>
</table>
</div>

<div id="country5" class="tabcontent">
{$signature}{$memprofile['ougc_awards']}
</div>

</div>

<script type="text/javascript">

var countries=new ddtabcontent("countrytabs")
countries.setpersist(true)
countries.setselectedClassTarget("link") //"link" or "linkparent"
countries.init()

</script>


</td>
<td><img src="{$theme['imgdir']}/pixel.gif" height="1" width="8" alt=""/></td>
<td width="25%" valign="top">{$buddylist}{$profview}{$last_visit}{$modoptions}{$adminoptions}

</td>
</tr>
</table>
{$footer}
</body>
</html>
تعداد ارسال ها : 264
ارسال: 8
اول از کدهای ممبر پروفایل یه کپی بگیر که اگه اشتباه شد بتونی به کدهای قبلی برگردونی


حالا این کد رو جایگزین کن ببین چطوره
<style>
.usertabs {
margin-right: 0;
margin-top: 1px;
margin-bottom: 0;
list-style-type: none;
text-align: right;

font-size: 11px;
}

.usertabs ul {
margin: 0;
padding: 0;
}

.usertabs li {
display: inline;
margin: 0;
}

.usertabs li a {
background: {$mybb->settings['ProfileTabs_background_unselected']};
color: {$mybb->settings['ProfileTabs_text_unselected']};
position: relative;
z-index: 1;
border: 1px solid {$mybb->settings['ProfileTabs_border_unselected']};
border-bottom: 0;
padding: 8px;

text-decoration: none;
}

.usertabs li a:visited {
color: #2d2d2d;
text-decoration: none;
}

.usertabs li a:hover {
color: {$mybb->settings['ProfileTabs_onmoushover_unselected']};
text-decoration: none;
}

.usertabs li a.selected {
background: {$mybb->settings['ProfileTabs_background_selected']};
color: {$mybb->settings['ProfileTabs_text_selected']};
border-color: {$mybb->settings['ProfileTabs_borde_selected']};
}

.usertabs li a.selected:hover {
text-decoration: none;
}

.tabcontent {
background: {$mybb->settings['ProfileTabs_background']};
display: none;
padding: 5px;
border: 1px solid {$mybb->settings['ProfileTabs_border']};
margin-top: 7px;
}

.box-thing {
background: #f7f7f7;
border: 1px solid #8e8e8e;
padding: 8px;
}

@
media print {
.tabcontent {
display:block !important;
}
}
</style>
[b]<html>[/b]
[b]<head>[/b]
[b]<title>[/b]{$mybb[s]->[/s]settings['bbname']} - {$lang[s]->[/s]profile}[b]</title>[/b]
{$headerinclude}
[b]</head>[/b]
[b]<body>[/b]
[b][b]<script [i]type=[/i][s]"text/javascript"[/s] [i]src=[/i][s]"jscripts/ProfileTabs.js"[/s]>[/b][/b]

[b][b]</script>[/b][/b]
{$header}

[b]<table [i]width=[/i][s]"100%"[/s] [i]cellspacing=[/i][s]"0"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"0"[/s] [i]border=[/i][s]"0"[/s] [i]align=[/i][s]"center"[/s]>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]width=[/i][s]"75%"[/s] [i]valign=[/i][s]"top"[/s]>[/b]


[b]<table [i]border=[/i][s]"0"[/s] [i]cellspacing=[/i][s]"{$theme['borderwidth']}"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"{$theme['tablespace']}"[/s] [i]class=[/i][s]"tborder"[/s]>[/b]
[b]<tr>[/b]

[b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s] [i]align=[/i][s]"right"[/s] [i]width=[/i][s]"100%"[/s]>[/b]
[b]<span [i]class=[/i][s]"largetext"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$formattedname}[b]</strong>[/b][b]</span>[/b][b]<br />[/b]
[b]<span [i]class=[/i][s]"smalltext"[/s]>[/b]
({$usertitle})[b]<br />[/b]
{$groupimage}
[b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]registration_date}[b]</strong>[/b] {$memregdate}[b]<br />[/b]
[b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]date_of_birth}[b]</strong>[/b] {$membday} {$membdayage}[b]<br />[/b]
[b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]local_time}[b]</strong>[/b] {$localtime}[b]<br />[/b]
[b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]postbit_status}[b]</strong>[/b] {$online_status}
[b]<td [i]align=[/i][s]"right"[/s] [i]class=[/i][s]"trow1"[/s] [i]valign=[/i][s]"middle"[/s]>[/b]{$avatar}[b]</td>[/b]
[b]</span>[/b]
[b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
{$awaybit}
[b]</table>[/b]
[b]<br />[/b]

[b]<div [i]id=[/i][s]"toolbar"[/s] [i]class=[/i][s]"usertabs"[/s]>[/b][b]<div [i]id=[/i][s]"nav"[/s]>[/b][b]<ul [i]id=[/i][s]"countrytabs"[/s] [i]class=[/i][s]"shadetabs"[/s]>[/b]
[b]<li>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#"[/s] [i]rel=[/i][s]"country1"[/s] [i]class=[/i][s]"selected"[/s]>[/b][b]<b>[/b]یادداشت های پروفایل[b]</b>[/b][b]</a>[/b][b]</li>[/b]
[b]<li>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#"[/s] [i]rel=[/i][s]"country2"[/s]>[/b][b]<b>[/b]اطلاعات اضافی[b]</b>[/b][b]</a>[/b][b]</li>[/b]
[b]<li>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#"[/s] [i]rel=[/i][s]"country3"[/s]>[/b][b]<b>[/b]اطلاعات انجمن[b]</b>[/b][b]</a>[/b][b]</li>[/b]
[b]<li>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#"[/s] [i]rel=[/i][s]"country6"[/s]>[/b][b]<b>[/b]دوستان[b]</b>[/b][b]</a>[/b][b]</li>[/b]
[b]<li>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#"[/s] [i]rel=[/i][s]"country7"[/s]>[/b][b]<b>[/b]آخرین بازدید[b]</b>[/b][b]</a>[/b][b]</li>[/b]
[b]<li>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#"[/s] [i]rel=[/i][s]"country8"[/s]>[/b][b]<b>[/b]گزینه های مدیریت[b]</b>[/b][b]</a>[/b][b]</li>[/b]
[b]<li>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#"[/s] [i]rel=[/i][s]"country4"[/s]>[/b][b]<b>[/b]اطلاعات تماس[b]</b>[/b][b]</a>[/b][b]</li>[/b]
[b]<li>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#"[/s] [i]rel=[/i][s]"country5"[/s]>[/b][b]<b>[/b]امضا[b]</b>[/b][b]</a>[/b][b]</li>[/b]

[b]</ul>[/b][b]</div>[/b][b]</div>[/b]

[b]<div [i]style=[/i][s]"border:0px solid gray; width:100%px; margin-bottom: 1em; padding: 0px"[/s]>[/b]

[b]<div [i]id=[/i][s]"country1"[/s] [i]class=[/i][s]"tabcontent"[/s]>[/b]
<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->
[b]</div>[/b]

[b]<div [i]id=[/i][s]"country2"[/s] [i]class=[/i][s]"tabcontent"[/s]>[/b]
{$profilefields}
[b]</div>[/b]

[b]<div [i]id=[/i][s]"country6"[/s] [i]class=[/i][s]"tabcontent"[/s]>[/b]
{$buddylist}
[b]</div>[/b]

[b]<div [i]id=[/i][s]"country7"[/s] [i]class=[/i][s]"tabcontent"[/s]>[/b]
{$last_visit}
[b]</div>[/b]

[b]<div [i]id=[/i][s]"country8"[/s] [i]class=[/i][s]"tabcontent"[/s]>[/b]
{$modoptions}{$adminoptions}
[b]</div>[/b]

[b]<div [i]id=[/i][s]"country3"[/s] [i]class=[/i][s]"tabcontent"[/s]>[/b]
[b]<table [i]border=[/i][s]"0"[/s] [i]cellspacing=[/i][s]"{$theme['borderwidth']}"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"{$theme['tablespace']}"[/s] [i]class=[/i][s]"tborder"[/s]>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]joined}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b]{$memregdate}[b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]lastvisit}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b]{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}[b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]total_posts}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b]{$memprofile['postnum']} ({$lang[s]->[/s]ppd_percent_total})[b]<br />[/b][b]<span [i]class=[/i][s]"smalltext"[/s]>[/b]([b]<a [i]href=[/i][s]"search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}"[/s]>[/b]{$lang[s]->[/s]find_threads}[b]</a>[/b] &mdash; [b]<a [i]href=[/i][s]"search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}"[/s]>[/b]{$lang[s]->[/s]find_posts}[b]</a>[/b])[b]</span>[/b][b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]timeonline}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b]{$timeonline}[b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
{$referrals}
{$reputation}
{$myawards}

{$warning_level}

<!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->
[b]</table>[/b]
[b]</div>[/b]

[b]<div [i]id=[/i][s]"country4"[/s] [i]class=[/i][s]"tabcontent"[/s]>[/b]
[b]<table [i]border=[/i][s]"0"[/s] [i]cellspacing=[/i][s]"{$theme['borderwidth']}"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"{$theme['tablespace']}"[/s] [i]class=[/i][s]"tborder"[/s]>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]homepage}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b]{$website}[b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
{$sendemail}
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]pm}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}"[/s]>[/b]{$lang[s]->[/s]send_pm}[b]</a>[/b][b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]icq_number}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"javascript:;"[/s] [i]onclick=[/i][s]"MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=icq&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);"[/s]>[/b]{$memprofile['icq']}[b]</a>[/b][b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]aim_screenname}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"javascript:;"[/s] [i]onclick=[/i][s]"MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);"[/s]>[/b]{$memprofile['aim']}[b]</a>[/b][b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]yahoo_id}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"javascript:;"[/s] [i]onclick=[/i][s]"MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);"[/s]>[/b]{$memprofile['yahoo']}[b]</a>[/b][b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]msn}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"javascript:;"[/s] [i]onclick=[/i][s]"MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);"[/s]>[/b]{$memprofile['msn']}[b]</a>[/b][b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
[b]</table>[/b]
[b]</div>[/b]

[b]<div [i]id=[/i][s]"country5"[/s] [i]class=[/i][s]"tabcontent"[/s]>[/b]
{$signature}{$memprofile['ougc_awards']}
[b]</div>[/b]

[b]</div>[/b]

[b][b]<script [i]type=[/i][s]"text/javascript"[/s]>[/b][/b]

[i]var[/i] countries=[i]new[/i] ddtabcontent("countrytabs")
countries.setpersist([i]true[/i])
countries.setselectedClassTarget("link") //"link" or "linkparent"
countries.init()

[b][b]</script>[/b][/b]


[b]</td>[/b]
[b]<td>[/b][b]<img [i]src=[/i][s]"{$theme['imgdir']}/pixel.gif"[/s] [i]height=[/i][s]"1"[/s] [i]width=[/i][s]"8"[/s] [i]alt=[/i][s]""[/s]/>[/b][b]</td>[/b]
[b]<td [i]width=[/i][s]"25%"[/s] [i]valign=[/i][s]"top"[/s]>[/b]{$buddylist}{$profview}{$last_visit}{$modoptions}{$adminoptions}

[b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
[b]</table>[/b]
{$footer}
[b]</body>[/b]
</html>
تعداد ارسال ها : 364
ارسال: 9
ببخشید میشه قبلش توی نوت پد بزارید بعد بفرستید برام؟
تعداد ارسال ها : 264
ارسال: 10
از نت پد کپی کردم!<style>
.usertabs {
    margin-right: 0;
    margin-top: 1px;
    margin-bottom: 0;
    list-style-type: none;
    text-align: right;
    
    font-size: 11px;
}

.usertabs ul {
margin: 0;
padding: 0;
}

.usertabs li {
display: inline;
margin: 0;
}

.usertabs li a {
background: {$mybb->settings['ProfileTabs_background_unselected']};
color: {$mybb->settings['ProfileTabs_text_unselected']};
position: relative;
z-index: 1;
border: 1px solid {$mybb->settings['ProfileTabs_border_unselected']};
border-bottom: 0;
padding: 8px;

text-decoration: none;
}

.usertabs li a:visited {
color: #2d2d2d;
text-decoration: none;
}

.usertabs li a:hover {
color: {$mybb->settings['ProfileTabs_onmoushover_unselected']};
text-decoration: none;
}

.usertabs li a.selected {
background: {$mybb->settings['ProfileTabs_background_selected']};
color: {$mybb->settings['ProfileTabs_text_selected']};
border-color: {$mybb->settings['ProfileTabs_borde_selected']};
}

.usertabs li a.selected:hover {
text-decoration: none;
}

.tabcontent {
background: {$mybb->settings['ProfileTabs_background']};
display: none;
padding: 5px;
border: 1px solid {$mybb->settings['ProfileTabs_border']};
margin-top: 7px;
}

.box-thing {
background: #f7f7f7;
border: 1px solid #8e8e8e;
padding: 8px;
}

@
media print {
.tabcontent {
display:block !important;
}
}
</style>
<html>
<head>
<title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->profile}</title>
{$headerinclude}
</head>
<body>
<script type="text/javascript" src="jscripts/ProfileTabs.js">

</script>
{$header}

<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
<tr>
<td width="75%" valign="top">


<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>

<td class="trow1" align="right" width="100%">
<span class="largetext"><strong>{$formattedname}</strong></span><br />
<span class="smalltext">
({$usertitle})<br />
{$groupimage}
<strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate}<br />
<strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage}<br />
<strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime}<br />
<strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status}
<td align="right" class="trow1" valign="middle">{$avatar}</td>
</span>
</td>
</tr>
{$awaybit}
</table>
<br />

<div id="toolbar" class="usertabs"><div id="nav"><ul id="countrytabs" class="shadetabs">
<li><a href="#" rel="country1" class="selected"><b>یادداشت های پروفایل</b></a></li>
<li><a href="#" rel="country2"><b>اطلاعات اضافی</b></a></li>
<li><a href="#" rel="country3"><b>اطلاعات انجمن</b></a></li>
<li><a href="#" rel="country6"><b>دوستان</b></a></li>
<li><a href="#" rel="country7"><b>آخرین بازدید</b></a></li>
<li><a href="#" rel="country8"><b>گزینه های مدیریت</b></a></li>
<li><a href="#" rel="country4"><b>اطلاعات تماس</b></a></li>
<li><a href="#" rel="country5"><b>امضا</b></a></li>

</ul></div></div>

<div style="border:0px solid gray; width:100%px; margin-bottom: 1em; padding: 0px">

<div id="country1" class="tabcontent">
<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->
</div>

<div id="country2" class="tabcontent">
{$profilefields}
</div>

<div id="country6" class="tabcontent">
{$buddylist}
</div>

<div id="country7" class="tabcontent">
{$last_visit}
</div>

<div id="country8" class="tabcontent">
{$modoptions}{$adminoptions}
</div>

<div id="country3" class="tabcontent">
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
<td class="trow1">{$memregdate}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
<td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
<td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
<td class="trow2">{$timeonline}</td>
</tr>
{$referrals}
{$reputation}
{$myawards}

{$warning_level}

<!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->
</table>
</div>

<div id="country4" class="tabcontent">
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
<td class="trow1">{$website}</td>
</tr>
{$sendemail}
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
<td class="trow2"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
<td class="trow1"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=icq&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['icq']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
<td class="trow2"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
<td class="trow1"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
<td class="trow2"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
</tr>
</table>
</div>

<div id="country5" class="tabcontent">
{$signature}{$memprofile['ougc_awards']}
</div>

</div>

<script type="text/javascript">

var countries=new ddtabcontent("countrytabs")
countries.setpersist(true)
countries.setselectedClassTarget("link") //"link" or "linkparent"
countries.init()

</script>


</td>
<td><img src="{$theme['imgdir']}/pixel.gif" height="1" width="8" alt=""/></td>
<td width="25%" valign="top">{$buddylist}{$profview}{$last_visit}{$modoptions}{$adminoptions}

</td>
</tr>
</table>
{$footer}
</body>
</html>
تعداد ارسال ها : 364
ارسال: 11
سمت چپ خالی هست اگه بخوام تب کلا صفحه رو بگیری باید چیکارکنم؟

image

برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :