نام فایل : button_postbit.txt
اندازه : 1.4 KB
پسورد : www.mybbco.ir
فقط اعضا میتوانند فایل پیوست را دریافت کنند .

دکمه های css برای پست بیت _ قسمت دوم
تغییرات این قسمت :
postbit_classic
postbit_delete_pm
postbit_edit
postbit_email
postbit_find
postbit_forward_pm
postbit_multiquote

توی قسمت قبل کد استایل دکمه ها رو در داخل global.css قرار دادید ولی یه کد دیگه جامونده کد براتون پیوستش کرد شما این کد رو هم باید داخل global.css قرار بدید .

نکته اضافه شده :
فایل postbit رو باز کنید و کد زیر رو پیدا کنید :
<td align="right"><span class="smalltext">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}</span></td>
<td align="left">{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}</td>

و به جاش کد زیر رو قرار بدید :
<td align="right" class="postbit_buttons"><span class="smalltext">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}</span></td>
<td align="left" class="postbit_buttons">{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}</td>

================================

خب حالا فایل postbit_classic رو باز کنید و کد زیر رو پیدا کنید :
<tr valign="bottom">
<td align="right"><span class="smalltext">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}</span></td>
<td align="left">{$post['button_tyl']}{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}</td>
</tr>

و به جاش کد زیر رو قرار بدید :

<tr valign="bottom">
<td align="right" class="postbit_buttons"><span class="smalltext">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}</span></td>
<td align="left" class="postbit_buttons">{$post['button_tyl']}{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}</td>
</tr>


حالا به جای کدهای موجود در postbit_find ، کد های زیر رو قرار بدید :
<a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$post['uid']}" title="{$lang->postbit_find}" class="postbit_button postbit_find"><span>جستجو</span></a>


به جای کدهای موجود در postbit_delete_pm ، کدهای زیر رو قرار بدید :
<a href="private.php?action=delete&amp;pmid={$id}&amp;my_post_key={$mybb->post_code}" title="{$lang->delete_title}" class="postbit_button postbit_delete_pm"><span>حذف</span></a>

به جای کدهای موجود در postbit_edit ، کدهای زیر رو قرار بدید :
<a href="editpost.php?pid={$post['pid']}" id="edit_post_{$post['pid']}" title="{$lang->postbit_edit}" class="postbit_button postbit_edit"><span>ویرایش</span></a>
<div id="edit_post_{$post['pid']}_popup" class="popup_menu" style="display: none;"><div class="popup_item_container"><a href="javascript:;" onclick="Thread.quickEdit({$post['pid']});" class="popup_item">{$lang->postbit_quick_edit}</a></div><div class="popup_item_container"><a href="editpost.php?pid={$post['pid']}" class="popup_item">{$lang->postbit_full_edit}</a></div></div>
<script type="text/javascript">
// <!--
    if(use_xmlhttprequest == "1")
    {
new PopupMenu("edit_post_{$post['pid']}");
    }
// www.mybbco.ir
// -->
</script>


به جای کدهای موجود در postbit_email ، کدهای زیر رو قرار بدید :
<a href="member.php?action=emailuser&amp;uid={$post['uid']}" title="{$lang->postbit_email}" class="postbit_button postbit_email"><span>ایمیل</span></a>به جای کدهای موجود در postbit_forward_pm ، کدهای زیر رو قرار بدید :
<a href="private.php?action=send&amp;pmid={$id}&amp;do=forward" title="{$lang->forward_title}" class="postbit_button postbit_forward_pm"><span>ارسال به دیگری</span></a>


به جای کدهای موجود در postbit_multiquote ، کدهای زیر رو قرار بدید :
<a href="javascript:Thread.multiQuote({$post['pid']});" style="display: none;" id="multiquote_link_{$post['pid']}" style="margin:0;margin-bottom:-5px;"><img src="{$theme['imglangdir']}/postbit_multiquote.gif" alt="{$lang->postbit_multiquote}" title="{$lang->postbit_multiquote}" id="multiquote_{$post['pid']}" class="postbit_multiquote" style="display: inline-block;height: 16px;background-image: url(images/THEMEFOLDER/buttons_sprite.png);background-repeat: no-repeat;background-position: right -120px;margin:0;" /></a>
<script type="text/javascript">
//<!--
    $('multiquote_link_{$post['pid']}').style.display = '';
// -->
</script>

در کد بالا به جای THEMEFOLDER اسم پوشه تصاویرتون رو جایگزین کنید .


پایان قسمت دوم
موفق باشید
نویسنده :

X
چت باکس نسخه MyShoutbox 1.7
درود ! پلاگین چت باکس نسخه MyShoutbox 1.7 نکات لازم برا استفاده :  بنده رضایت ندارم ترجمه ...
تعیین نشده
دیدگاه های کاربران 34
ارسال: 16
اره پیوست کردم

پاسخ مسئول
ارسال: 17
آدرس انجمن ؟
(آدرس انجمنتون رو در پروفایلتون قرار بدید)

image
ارسال: 18
قرار داده شد

اینم ادرس عکس های مربوط در پوشه قالب
http://atamalek.ir/images/glowing/buttons_sprite.png

پاسخ مسئول
ارسال: 19
دسترسی انجمنتون رو برام پ.خ کنید تا یه چک بکنم

image
ارسال: 20
داداش دکمه های "مال پیغام خصوصی و و نقل قول این ارسال" نیست

پاسخ مسئول
ارسال: 21
نقل قول به صورت یه تصویر هست
دکمه های مربوط به پیغام خصوصی در قسمت آخر آموزش :
آموزش دکمه های css برای پست بیت _ قسمت سوم (آخر)

image

پاسخ مسئول
ارسال: 22
پست اول آموزش این قسمت بروز رسانی شد

image
ارسال: 23
جواد جان در پست بیت من این کد نیست:
<tr valign="bottom">
<td align="right"><span class="smalltext">{$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}</span></td>
<td align="left">{$post['button_tyl']}{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}</td>
</tr>
همچنین پست بیت کلاس هم اون کد رو نداره!

پاسخ مسئول
ارسال: 24
پس بوده و شما به احتمال زیاد حذفش کردید یا تغییرش دادید

image
ارسال: 25
ن قبل از تغییر کپی گرفتم بفرما :
{$ignore_bit}
<a name="pid{$post['pid']}" id="pid{$post['pid']}"></a>
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder" style="{$post_extra_style} {$post_visibility}" id="post_{$post['pid']}">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="tcat">
                <div class="float_right smalltext">
                    {$post['postdate']}, {$post['posttime']} <span id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</span>
                </div>
                {$post['posturl']}
            </td>
        </tr>

        <tr>
            <td class="trow1 {$unapproved_shade}">
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="width: 100%;">
                    <tr>
                        <td class="post_avatar" width="1" style="padding-left: 10px;">
                            {$post['useravatar']}
                        </td>
                        <td class="post_author">
                            <strong><span class="largetext"><a href="#"  id="username_pup_{$postcounter}_{$post['uid']}">{$post['username_formatted']}</a></span></strong> {$post['onlinestatus']}<br />
    <div id="username_pup_{$postcounter}_{$post['uid']}_popup"  class="popup_menu" style="display: none;">
        <div class="popup_item_container"><a href="{$post['profilelink_plain']}" class="popup_item">پروفایل کاربر</a></div>
        <div class="popup_item_container"><a href="{$mybb->settings['bburl']}/private.php?action=send&uid={$post['uid']}" class="popup_item">ارسال پیام خصوصی</a></div>
    </div>
<script>
    new PopupMenu("username_pup_{$postcounter}_{$post['uid']}",'0')
</script>

{$post['onlinestatus']}<br />
                            <span class="smalltext">
                                {$post['usertitle']}<br />
                                {$post['userstars']}
                                {$post['groupimage']}
                            </span>
                        </td>
                        <td class="smalltext post_author_info" width="165">
                            {$post['user_details']}
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>

        <tr>
            <td class="trow2 post_content {$unapproved_shade}">
                <span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}</strong></span>

                <div class="post_body" id="pid_{$post['pid']}">
                    {$post['message']}
                </div>
                {$post['attachments']}
                {$post['signature']}

                <div class="post_meta" id="post_meta_{$post['pid']}">
                {$post['iplogged']}
                </div>
            </td>
        </tr>

        <tr>
            <td class="trow1 post_buttons {$unapproved_shade}">
                <div class="author_buttons float_right">
                    {$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}
                

</div>
                <div class="post_management_buttons float_left">{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['thanks']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}
                </div>
            </td>
        </tr>{$post['thxdsp_inline']}
    </tbody>
</table>{$post['thxdsp_outline']}

پاسخ مسئول
ارسال: 26
از این کد استفاده کنید ببینید درست میشه :

{$ignore_bit}
<a name="pid{$post['pid']}" id="pid{$post['pid']}"></a>
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder" style="{$post_extra_style} {$post_visibility}" id="post_{$post['pid']}">
    <tbody>
        <tr>
            <td class="tcat">
                <div class="float_right smalltext">
                    {$post['postdate']}, {$post['posttime']} <span id="edited_by_{$post['pid']}">{$post['editedmsg']}</span>
                </div>
                {$post['posturl']}
            </td>
        </tr>

        <tr>
            <td class="trow1 {$unapproved_shade}">
                <table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" style="width: 100%;">
                    <tr>
                        <td class="post_avatar" width="1" style="padding-left: 10px;">
                            {$post['useravatar']}
                        </td>
                        <td class="post_author">
                            <strong><span class="largetext"><a href="#"  id="username_pup_{$postcounter}_{$post['uid']}">{$post['username_formatted']}</a></span></strong> {$post['onlinestatus']}<br />
    <div id="username_pup_{$postcounter}_{$post['uid']}_popup"  class="popup_menu" style="display: none;">
        <div class="popup_item_container"><a href="{$post['profilelink_plain']}" class="popup_item">پروفایل کاربر</a></div>
        <div class="popup_item_container"><a href="{$mybb->settings['bburl']}/private.php?action=send&uid={$post['uid']}" class="popup_item">ارسال پیام خصوصی</a></div>
    </div>
<script>
    new PopupMenu("username_pup_{$postcounter}_{$post['uid']}",'0')
</script>

{$post['onlinestatus']}<br />
                            <span class="smalltext">
                                {$post['usertitle']}<br />
                                {$post['userstars']}
                                {$post['groupimage']}
                            </span>
                        </td>
                        <td class="smalltext post_author_info" width="165">
                            {$post['user_details']}
                        </td>
                    </tr>
                </table>
            </td>
        </tr>

        <tr>
            <td class="trow2 post_content {$unapproved_shade}">
                <span class="smalltext"><strong>{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}</strong></span>

                <div class="post_body" id="pid_{$post['pid']}">
                    {$post['message']}
                </div>
                {$post['attachments']}
                {$post['signature']}

                <div class="post_meta" id="post_meta_{$post['pid']}">
                {$post['iplogged']}
                </div>
            </td>
        </tr>

        <tr>
            <td class="trow1 post_buttons {$unapproved_shade}">
                <div class="author_buttons float_right postbit_buttons">
                    {$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}
                

</div>
                <div class="post_management_buttons float_left postbit_buttons">{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['thanks']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}
                </div>
            </td>
        </tr>{$post['thxdsp_inline']}
    </tbody>
</table>{$post['thxdsp_outline']}

image
ارسال: 27
دقیقا همون طوریه!
دسترسی بدم؟!

پاسخ مسئول
ارسال: 28
دسترسی بدید فردا اوکی می کنم

image
ارسال: 29
فرستاده شد!
راستی یه مشکلی داره وقتی روی بسته شده (که جایگزین ارسال پاسخ هست) کلیک میکنی میره به ارسال موضوع در تالار اون تاپیک!
اشتباه لینک قرار داده شده!
ممنون
ارسال: 30
آقا جواد کدهای پست بیت رو جایگزین میکنم پست بیتم به هم میریزه
عکسشم پیوست میکنم

کدهای پست بیت خودمو میذارم
شما لطف کنید کدی که باید توی پست بیت قرار بدم رو واسم درستش کنید و همینجا قرار بدید.
سپاس

کدهای پست بیت اصلی و سالم:
{$ignore_bit}
[b]<a [i]name=[/i][s]"pid{$post['pid']}"[/s] [i]id=[/i][s]"pid{$post['pid']}"[/s]>[/b][b]</a>[/b]
[b]<table [i]border=[/i][s]"0"[/s] [i]cellspacing=[/i][s]"{$theme['borderwidth']}"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"{$theme['tablespace']}"[/s] [i]class=[/i][s]"tborder"[/s] [i]style=[/i][s]"{$post_extra_style} {$post_visibility}"[/s] [i]id=[/i][s]"post_{$post['pid']}"[/s]>[/b]
    [b]<tbody>[/b]
        [b]<tr>[/b]
            [b]<td [i]class=[/i][s]"tcat"[/s]>[/b]
                [b]<div [i]class=[/i][s]"float_right smalltext"[/s]>[/b]
                    {$post['postdate']}, {$post['posttime']} [b]<span [i]id=[/i][s]"edited_by_{$post['pid']}"[/s]>[/b]{$post['editedmsg']}[b]</span>[/b]
                [b]</div>[/b]
                {$post['posturl']}
            [b]</td>[/b]
        [b]</tr>[/b]

        [b]<tr>[/b]
            [b]<td [i]class=[/i][s]"trow1 {$unapproved_shade}"[/s]>[/b]
                [b]<table [i]cellspacing=[/i][s]"0"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"0"[/s] [i]border=[/i][s]"0"[/s] [i]style=[/i][s]"width: 100%;"[/s]>[/b]
                    [b]<tr>[/b]
                        [b]<td [i]class=[/i][s]"post_avatar"[/s] [i]width=[/i][s]"1"[/s] [i]style=[/i][s]"padding-left: 10px;"[/s]>[/b]
                            {$post['useravatar']}
                        [b]</td>[/b]
                        [b]<td [i]class=[/i][s]"post_author"[/s]>[/b]
                            [b]<strong>[/b][b]<span [i]class=[/i][s]"largetext"[/s]>[/b]{$post['profilelink']}[b]</span>[/b][b]</strong>[/b] {$post['onlinestatus']}[b]<br />[/b]
                            [b]<span [i]class=[/i][s]"smalltext"[/s]>[/b]
                                {$post['usertitle']}[b]<br />[/b]
                                {$post['userstars']}
                                {$post['groupimage']}
                            [b]</span>[/b]
                        [b]</td>[/b]
                        [b]<td [i]class=[/i][s]"smalltext post_author_info"[/s] [i]width=[/i][s]"165"[/s]>[/b]
                            {$post['user_details']}
                        [b]</td>[/b]
                    [b]</tr>[/b]
                [b]</table>[/b]
            [b]</td>[/b]
        [b]</tr>[/b]

        [b]<tr>[/b]
            [b]<td [i]class=[/i][s]"trow2 post_content {$unapproved_shade}"[/s]>[/b]
                [b]<span [i]class=[/i][s]"smalltext"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$post['icon']}{$post['subject']} {$post['subject_extra']}[b]</strong>[/b][b]</span>[/b]

                [b]<div [i]class=[/i][s]"post_body"[/s] [i]id=[/i][s]"pid_{$post['pid']}"[/s]>[/b]
                    {$post['message']}
                [b]</div>[/b]
                {$post['attachments']}
                {$post['signature']}

                [b]<div [i]class=[/i][s]"post_meta"[/s] [i]id=[/i][s]"post_meta_{$post['pid']}"[/s]>[/b]
                {$post['iplogged']}
                [b]</div>[/b]
            [b]</td>[/b]
        [b]</tr>[/b]

        [b]<tr>[/b]
            [b]<td [i]class=[/i][s]"trow1 post_buttons {$unapproved_shade}"[/s]>[/b]
                [b]<div [i]class=[/i][s]"author_buttons float_right"[/s]>[/b]
                    {$post['button_email']}{$post['button_pm']}{$post['button_www']}{$post['button_find']}{$post['button_rep']}
                [b]</div>[/b]
                [b]<div [i]class=[/i][s]"post_management_buttons float_left"[/s]>[/b]{$post['button_edit']}{$post['button_quickdelete']}{$post['button_quote']}{$post['button_multiquote']}{$post['button_report']}{$post['button_warn']}{$post['button_reply_pm']}{$post['button_replyall_pm']}{$post['button_forward_pm']}{$post['button_delete_pm']}
                [b]</div>[/b]
            [b]</td>[/b]
        [b]</tr>[/b]
    [b]</tbody>[/b]
</table>جواد جان حالا کد وَدهSmilethanks


فایل‌(های) پیوست شده تصویر (ها)
   

برای عضویت در کانال تلگرامی
[همیار مای بی بی]
کلیک کنید
دریافت آخرین اخبار ، کدهای تخفیف و جوایز
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :