استفاده از پیکسل برای اندازه فونت در ویرایشگر نسخه 1.8
در صورتی که از نسخه 1.8 استفاده میکنید ، در ادیتور SCEditor ، برای تعیین اندازه فونت شما بین بازه 6-1 قابلیت انتخاب دارید .
این یعنی ، این ادیتور از font-size پشتیبانی میکنه و شاید برخی کاربران این قابلیت رو دوست ندارند و میخوان از پیکسل برای اندازه فونت استفاده بکنند ، خب برای اینکار کافیه تغییرات زیر رو انجام بدید .

آموزش
به مسیر نصب MyBB در هاستتون برید و پوشه jscripts رو باز کنید و فایل bbcodes_sceditor.js رو ویرایش کنید و کدهای زیر رو پیدا کنید :

    $.sceditor.plugins.bbcode.bbcode.set('size', {

        format: function($elm, content) {
            var    fontSize,
                sizes = ['xx-small', 'x-small', 'small', 'medium', 'large', 'x-large', 'xx-large'],
                size  = $elm.data('scefontsize');

            if(!size)
            {
                fontSize = $elm.css('fontSize');

                // Most browsers return px value but IE returns 1-7
                if(fontSize.indexOf('px') > -1) {
                    // convert size to an int
                    fontSize = fontSize.replace('px', '') - 0;
                    size     = 1;

                    if(fontSize > 9)
                        size = 2;
                    if(fontSize > 12)
                        size = 3;
                    if(fontSize > 15)
                        size = 4;
                    if(fontSize > 17)
                        size = 5;
                    if(fontSize > 23)
                        size = 6;
                    if(fontSize > 31)
                        size = 7;
                }
                else
                    size = (~~fontSize) + 1;

                if(size > 7)
                    size = 7;
                if(size < 1)
                    size = 1;

                size = sizes[size-1];
            }

            return '' + content + '';
        },
        html: function(token, attrs, content) {
            return '<span data-scefontsize="' + attrs.defaultattr + '" style="font-size:' + attrs.defaultattr + '">' + content + '</span>';
        }
    });

    $.sceditor.command.set('size', {
        _dropDown: function(editor, caller, callback) {
            var    content   = $('<div />'),
                clickFunc = function (e) {
                    callback($(this).data('size'));
                    editor.closeDropDown(true);
                    e.preventDefault();
                };

            for (var i=1; i <= 7; i++)
                content.append($('<a class="sceditor-fontsize-option" data-size="' + i + '" href="#"><font size="' + i + '">' + i + '</font></a>').click(clickFunc));

            editor.createDropDown(caller, 'fontsize-picker', content);
        },
        exec: function (caller) {
            var    editor = this,
                sizes = ['xx-small', 'x-small', 'small', 'medium', 'large', 'x-large', 'xx-large'];

            $.sceditor.command.get('size')._dropDown(
                editor,
                caller,
                function(fontSize) {
                    editor.wysiwygEditorInsertHtml('<span data-scefontsize=' + sizes[fontSize-1] + ' style="font-size:' + sizes[fontSize-1] + '">', '</span>');
                }
            );
        },
        txtExec: function(caller) {
            var    editor = this,
                sizes = ['xx-small', 'x-small', 'small', 'medium', 'large', 'x-large', 'xx-large'];

            $.sceditor.command.get('size')._dropDown(
                editor,
                caller,
                function(size) {
                    size = (~~size);
                    size = (size > 7) ? 7 : ( (size < 1) ? 1 : size );

                    editor.insertText('[size=' + sizes[size-1] + ']', '[/size]');
                }
            );
        }
    });


سپس به جای کدهای بالا ، کد زیر رو قرار بدید :

$.sceditor.plugins.bbcode.bbcode.set('size', {

    format: function($element, content) {
        var size  = $element.css('font-size').replace('px', '');

        return ''+content+'';
    },
    html: function(token, attrs, content) {

        return '<span style="font-size:'+attrs.defaultattr+'px">'+content+'</span>';
    }
});
$.sceditor.command.set('size', {
    _dropDown: function(editor, caller, callback) {
        var    content   = $('<div/>', {style:'overflow-y:auto;overflow-x:hidden;max-height:243px;min-width:89px;'}),
            clickFunc = function (e) {
                callback($(this).data('size'));
                editor.closeDropDown(true);
                e.preventDefault();
            };

        for (var i=9; i <= 24; i++) {
            content.append($('<a href="javascript:;" class="sceditor-fontsize-option" data-size="'+i+'" style="font-size:'+i+'px;">'+i+'px</a>').click(clickFunc));
        }
        editor.createDropDown(caller, 'fontsize-picker', content);
    },
    exec: function(caller) {
        var    editor = this;

        $.sceditor.command.get('size')._dropDown(
            editor,
            caller,
            function(size) {
                editor.execCommand('fontsize', size);
                var getBody = editor.getBody();
                
                $(getBody).find('font').removeAttr("size").css("font-size", size+"px");
            }
        );
    },
    txtExec: function(caller) {
        var    editor = this;

        $.sceditor.command.get('size')._dropDown(
            editor,
            caller,
            function(size) {
                editor.insertText('', '');
            }
        );
    }
});با انجام اینکار ممکنه پست های شما ، دچار مشکل بشن و شما مجبور هستید که پست های قبلی رو بروز رسانی بکنید .

نویسنده :

X
پوسته Blue Velvet
پوسته Blue Velvet پوسته زیبای Blue Velvet توسط تیم همیار MyBB ، راست چین و ویرایش شده است . ام ...
پوسته 1.8
دیدگاه های کاربران 0

برای عضویت در کانال تلگرامی
[همیار مای بی بی]
کلیک کنید
دریافت آخرین اخبار ، کدهای تخفیف و جوایز
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :