آموزش بستن پروفایل برای گروه کاربری خاص در مای بی بی ( close any usergroup profile )
سلام
خب توی این آموزش میخوایم بدون استفاده از پلاگین بستن پروفایل ، پروفایل
گروه کاربری خاصی رو در انجمن ببندیم .

ابتدا برای شروع کار و برای عمل کردن درست کدها ، پلاگین زیر رو نصب و فعال بکنید :
نام فایل : phptpl.zip
اندازه : 1.99 KB
پسورد : www.mybbco.ir
فقط اعضا میتوانند فایل پیوست را دریافت کنند .


خب حالا به مسیر زیر برید :
پنل ادمین / قالب ها و پوسته ها / قالب مورد نظر / Member Templates
فایل member_profile رو ویرایش بکنید و به جای کدهای موجود در اون کدهای زیر
رو قرار بدید :

<html>
<head>
<title>{$mybb->settings['bbname']} - {$lang->profile}</title>
{$headerinclude}
</head>
<body>
{$header}

<if $memprofile['usergroup'] == 4 then>

<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">

<tr>
<td class="thead">علت بسته بودن پروفایل </td>
</tr>

<tr>
<td class="trow1"> پروفایل گروه کاربری ساده بسته شده است </td>
</tr>

</table>


<else>

<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="trow1">
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td class="trow1" width="75%">
<span class="largetext"><strong>{$formattedname}</strong></span><br />
<span class="smalltext">
({$usertitle})<br />
{$groupimage}
{$userstars}<br />
<br />
<strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate}<br />
<strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage}<br />
<strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime}<br />
<strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status}
</span>
</td><td width="25%" align="left" valign="middle">{$avatar}</td></tr></table>
</td>
</tr>
{$awaybit}
</table>
<br />
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
<tr>
<td width="50%" valign="top">
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
<td class="trow1">{$memregdate}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
<td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
<td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>;)</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
<td class="trow2">{$timeonline}</td>
</tr>
{$referrals}
{$reputation}
{$warning_level}
</table>
<br />
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1" width="40%"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
<td class="trow1">{$website}</td>
</tr>
{$sendemail}
<tr>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
</tr>
</table>
</td>
<td><img src="{$theme['imgdir']}/pixel.gif" height="1" width="8" alt=""/></td>
<td width="50%" valign="top">
{$profilefields}
{$signature}
{$modoptions}
{$adminoptions}
{$buddy_options}
</td>
</tr>
</table>

</if>

{$footer}
</body>
</html>


به جای عدد 4 در کد :
<if $memprofile['usergroup'] == 4 then>

که در کد کلی بالا موجود هست ، آیدی گروه کاربری مورد نظرتون قرار بدید .

موفق باشید
منبع  اختصاصی : همیار مای بی بی
حق کپی برداری از این مطلب را ندارید .

thanks
نویسنده :

X
دیدگاه های پروفایل [ Profile Comments ]
[align=center] [align=right]نام پلاگین : ProfileComments نویسنده : Aquilez ترجمه شده توسط : [color ...
تعیین نشده
دیدگاه های کاربران 23
ارسال: 16
سلام.
بسیار ممنون از این آموزش. یک سوال دارم. اگر بخواهیم از دو گروه کاربری استفاده کنیم این کد رو باید چجوری قرار بدیم ؟ :
<if $memprofile['usergroup'] == 4 then

بعد اگر در پلاگینی هم بخواهیم یک گروه رو به دو گروه تبدیل کنیم چجوری باید گروه ها رو از هم جدا کنیم ؟ اگر , (کاما) بذاریم اونوقت دیگه پروفایل بالا نمیاد!

سپاس.

پاسخ مسئول
ارسال: 17
(2014-08-15T01:31:54+00:00 2014-08-15T01:31:54+00:00)SAEED.M نوشته :  سلام.
بسیار ممنون از این آموزش. یک سوال دارم. اگر بخواهیم از دو گروه کاربری استفاده کنیم این کد رو باید چجوری قرار بدیم ؟ :

<if $memprofile['usergroup'] == 4 then

بعد اگر در پلاگینی هم بخواهیم یک گروه رو به دو گروه تبدیل کنیم چجوری باید گروه ها رو از هم جدا کنیم ؟ اگر , (کاما) بذاریم اونوقت دیگه پروفایل بالا نمیاد!

سپاس.

سلام
میتونید به جای دستور <else> در کدها ، از دستور زیر استفاده کنید :

<elsif $memprofile['usergroup'] == 5 then>

image
ارسال: 18
سلام جواد جان من به این شکل گذاشتم هرکاری میکنم نمیتونم بازم اضافه کنم چطور میشه یه کاربر دیگه یا بیشتر اضافه کرد؟

<html>

[b]<head>[/b]
[b]<title>[/b]{$lang[s]->[/s]profile}[b]</title>[/b]
{$headerinclude}
{$profiledesigncss}
[b]</head>[/b]
[b]<body>[/b]
{$header}
[b]<[i]if[/i] $memprofile['uid']==13372 then>[/b]
offline
[b]<[i]else[/i]>[/b]
[b]<[i]if[/i] $userfields['fid11']=="پیشرفته" then>[/b]
{$profiledesigneditor}
[b]<div [i]id=[/i][s]"profile-container"[/s]>[/b]

[b]<table [i]border=[/i][s]"0"[/s] [i]cellspacing=[/i][s]"{$theme['borderwidth']}"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"{$theme['tablespace']}"[/s] [i]class=[/i][s]"tborder"[/s]>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]colspan=[/i][s]"2"[/s] [i]class=[/i][s]"thead"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]اهنگ مورد علاقه {$formattedname} [b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b]
[b]<object [i]type=[/i][s]"application/x-shockwave-flash"[/s] [i]data=[/i][s]"/PLAYER/dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}&amp;autostart=yes"[/s] [i]width=[/i][s]"200"[/s] [i]height=[/i][s]"20"[/s] [i]id=[/i][s]"dewplayer"[/s]>[/b][b]<param [i]name=[/i][s]"wmode"[/s] [i]value=[/i][s]"transparent"[/s] />[/b][b]<param [i]name=[/i][s]"movie"[/s] [i]value=[/i][s]"dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}"[/s] />[/b][b]</object>[/b]
[b]</td>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b]
[b]<h3>[/b]برای قرار دادن اهنگ از این [b]<a [i]href=[/i][s]"usercp.php?action=profile"[/s]>[/b]لینک[b]</a>[/b] استفاده کنید[b]</a>[/b][b]</h3>[/b]
[b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
[b]</table>[/b]
[b]</br>[/b]

[b]<div [i]class=[/i][s]"imagepluscontainer"[/s] >[/b]
[b]<div [i]id=[/i][s]"profile_cover"[/s]>[/b]
    [b]<div [i]class=[/i][s]"profile_cover"[/s]>[/b]
[b]<[i]if[/i] $userfields['fid12'] then>[/b]
[b]<img [i]class=[/i][s]"img3"[/s] [i]style=[/i][s]"width: 100%;height:250px;"[/s] [i]src=[/i][s]"{$userfields['fid12']}"[/s] [i]alt=[/i][s]"عکس"[/s]/>[/b]
[b]<[i]else[/i]>[/b]
[b]<img [i]class=[/i][s]"img3"[/s] [i]style=[/i][s]"width: 100%;height:250px;"[/s] [i]src=[/i][s]"http://www.cdn.my-bb.ir/images/profile_cover2.jpg"[/s] [i]alt=[/i][s]"عکس"[/s]/>[/b]
[b]</[i]else[/i]>[/b]
[b]</[i]if[/i]>[/b]
    [b]<div [i]class=[/i][s]"profile_avatar"[/s]>[/b]{$avatar}[b]</div>[/b]
[b]<div [i]class=[/i][s]"desc leftslide"[/s]>[/b]
[b]<span [i]class=[/i][s]"smalltext"[/s]>[/b]
({$usertitle})[b]<br />[/b]
{$groupimage}{$userstars}{$mood}[b]<br />[/b]
[b]<br />[/b]
[b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]registration_date}[b]</strong>[/b] {$memregdate} | [b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]date_of_birth}[b]</strong>[/b] {$membday} {$membdayage} | [b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]local_time}[b]</strong>[/b] {$localtime} | [b]<br />[/b]
[b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]postbit_status}[b]</strong>[/b] {$online_status}
[b]</span>[/b]
[b]<br />[/b]{$awaybit}
[b]<br />[/b]


[b]</div>[/b]


[b]<h2 [i]class=[/i][s]"profile_username"[/s]>[/b]{$memprofile['username']}[b]</h2>[/b]
[b]<[i]if[/i] $GLOBALS['mybb']->[/b]user['uid'] == $memprofile['uid'] then>
     [b]<a [i]href=[/i][s]"./usercp.php?action=profile"[/s] [i]class=[/i][s]"pishnehadecaver"[/s]>[/b]تغییر کاور[b]</a>[/b]
[b]</[i]if[/i]>[/b]
[b]</div>[/b]
[b]</div>[/b] [b]</div>[/b]
[b]<table [i]width=[/i][s]"100%"[/s] [i]border=[/i][s]"0"[/s] [i]cellspacing=[/i][s]"{$theme['borderwidth']}"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"{$theme['tablespace']}"[/s]>[/b]
[b]<tr>[/b][b]<td [i]valign=[/i][s]"top"[/s]>[/b]
[b]<div [i]class=[/i][s]"tabs_framed"[/s]>[/b]
[b]<div [i]class=[/i][s]"inner"[/s]>[/b]
[b]<ul [i]class=[/i][s]"tabs clearfix"[/s]>[/b]
[b]<li [i]class=[/i][s]"active thead2"[/s]>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#users_forum_info_menu"[/s] data-[i]toggle=[/i][s]"tab"[/s]>[/b]اطلاعات انجمن کاربر[b]</a>[/b][b]</li>[/b]
[b]<li [i]class=[/i][s]"thead2"[/s]>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#users_contact_details_menu"[/s] data-[i]toggle=[/i][s]"tab"[/s]>[/b]اطلاعات تماس[b]</a>[/b][b]</li>[/b]
[b]<li [i]class=[/i][s]"thead2"[/s]>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#profilefields_menu"[/s] data-[i]toggle=[/i][s]"tab"[/s]>[/b]اطلاعات اضافي کاربر[b]</a>[/b][b]</li>[/b]
[b]<li [i]class=[/i][s]"thead2"[/s]>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#buddy_menu"[/s] data-[i]toggle=[/i][s]"tab"[/s]>[/b]لیست دوستان[b]</a>[/b][b]</li>[/b]
[b]</ul>[/b]

[b]<div [i]class=[/i][s]"tab-content boxed clearfix trow2"[/s]>[/b]
[b]<div [i]class=[/i][s]"tab-pane fade in active"[/s] [i]id=[/i][s]"users_forum_info_menu"[/s]>[/b]
[b]<br />[/b]
[b]<br />[/b][b]<br />[/b][b]<table [i]border=[/i][s]"0"[/s] [i]cellspacing=[/i][s]"{$theme['borderwidth']}"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"{$theme['tablespace']}"[/s] [i]class=[/i][s]"tborder"[/s]>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]colspan=[/i][s]"2"[/s] [i]class=[/i][s]"thead"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]users_forum_info}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]joined}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b]{$memregdate}[b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]lastvisit}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b]{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}[b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
[b]<tr>[/b]

<td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
<td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
<td class="trow2">{$timeonline}</td>
</tr>

{$referrals}
{$reputation}
{$myawards}

{$warning_level}
<!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->
</table>
{$modoptions}
<br />
{$adminoptions}
<br />
{$buddy_options}
</div>
<div class="tab-pane fade" id="users_contact_details_menu">


<br /><br />
<br /><table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
<td class="trow1">{$website}</td>
</tr>
{$sendemail}
<tr>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="tab-pane fade" id="profilefields_menu">
<br />
<br /><br />{$profilefields}
</tbody>
</table><br />
</div>
<div class="tab-pane fade" id="buddy_menu">
<br /><br />{$last_visit}
{$buddylist}
{$signature}{$memprofile['ougc_awards']}
</div>
</div> </div>
</td></tr></table>
<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->
</div>
<else>
{$profiledesigneditor}
<div id="profile-container">

<?php
if($userfields['fid9'])
{echo "
<table border=\"0\" cellspacing=\"{$theme['borderwidth']}\" cellpadding=\"{$theme['tablespace']}\" class=\"tborder\">
<tr>
<td colspan=\"2\" class=\"thead\"><strong>اهنگ مورد علاقه {$formattedname} </strong></td>
</tr>
<tr>
<td class=\"trow1\">
<object type=\"application/x-shockwave-flash\" data=\"/PLAYER/dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}&amp;autostart=no\" width=\"200\" height=\"20\" id=\"dewplayer\"><param name=\"wmode\" value=\"transparent\" /><param name=\"movie\" value=\"dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}\" /></object>
</td>
<td class=\"trow2\">
<h3>برای قرار دادن اهنگ از این <a href=\"usercp.php?action=profile\">لینک</a> استفاده کنید</a></h3>
</td>
</tr>
</table>
</br>

";
}
?>

<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="trow1">
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td class="trow1" width="75%">
<span class="largetext"><strong>{$formattedname}</strong></span><br />
<span class="smalltext">
({$usertitle})<br />
{$groupimage}
<br />{$userstars}<br />
<br />
<strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate}<br />
<strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage}<br />
<strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime}<br />
<strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status}
</span>
</td><td width="25%" align="right" valign="middle">{$avatar}</td></tr></table>
</td>
</tr>
{$awaybit}
{$last_visit}
</table>
<br />
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
<tr>
<td width="49%" valign="top">
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
<td class="trow1">{$memregdate}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
<td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
</tr>
<tr>

<td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
<td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
<td class="trow2">{$timeonline}</td>
</tr>

{$referrals}
{$reputation}
{$myawards}

{$warning_level}
<!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->
</table>
<br />
{$buddylist}


<br />
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
<td class="trow1">{$website}</td>
</tr>
{$sendemail}
<tr>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
</tr>
</table>
</td>
<td><img src="{$theme['imgdir']}/pixel.gif" height="1" width="8" alt=""/></td>
<td width="50%" valign="top">
{$profilefields}

</tbody>
</table>
<br />
{$signature}{$memprofile['ougc_awards']}
{$modoptions}
{$adminoptions}
{$buddy_options}
</td>
</tr>
</table>
<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->

</else>
</if>
</else>
</if>
</div>

{$footer}
</body>
</html>

پاسخ مسئول
ارسال: 19
(2015-11-14T20:58:50+00:00 2015-11-14T20:58:50+00:00)بیسکوییت نوشته :  سلام جواد جان من به این شکل گذاشتم هرکاری میکنم نمیتونم بازم اضافه کنم چطور میشه یه کاربر دیگه یا بیشتر اضافه کرد؟


<html>

[b]<head>[/b]
[b]<title>[/b]{$lang[s]->[/s]profile}[b]</title>[/b]
{$headerinclude}
{$profiledesigncss}
[b]</head>[/b]
[b]<body>[/b]
{$header}
[b]<[i]if[/i] $memprofile['uid']==13372 then>[/b]
offline
[b]<[i]else[/i]>[/b]
[b]<[i]if[/i] $userfields['fid11']=="پیشرفته" then>[/b]
{$profiledesigneditor}
[b]<div [i]id=[/i][s]"profile-container"[/s]>[/b]

[b]<table [i]border=[/i][s]"0"[/s] [i]cellspacing=[/i][s]"{$theme['borderwidth']}"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"{$theme['tablespace']}"[/s] [i]class=[/i][s]"tborder"[/s]>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]colspan=[/i][s]"2"[/s] [i]class=[/i][s]"thead"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]اهنگ مورد علاقه {$formattedname} [b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b]
[b]<object [i]type=[/i][s]"application/x-shockwave-flash"[/s] [i]data=[/i][s]"/PLAYER/dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}&amp;autostart=yes"[/s] [i]width=[/i][s]"200"[/s] [i]height=[/i][s]"20"[/s] [i]id=[/i][s]"dewplayer"[/s]>[/b][b]<param [i]name=[/i][s]"wmode"[/s] [i]value=[/i][s]"transparent"[/s] />[/b][b]<param [i]name=[/i][s]"movie"[/s] [i]value=[/i][s]"dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}"[/s] />[/b][b]</object>[/b]
[b]</td>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b]
[b]<h3>[/b]برای قرار دادن اهنگ از این [b]<a [i]href=[/i][s]"usercp.php?action=profile"[/s]>[/b]لینک[b]</a>[/b] استفاده کنید[b]</a>[/b][b]</h3>[/b]
[b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
[b]</table>[/b]
[b]</br>[/b]

[b]<div [i]class=[/i][s]"imagepluscontainer"[/s] >[/b]
[b]<div [i]id=[/i][s]"profile_cover"[/s]>[/b]
    [b]<div [i]class=[/i][s]"profile_cover"[/s]>[/b]
[b]<[i]if[/i] $userfields['fid12'] then>[/b]
[b]<img [i]class=[/i][s]"img3"[/s] [i]style=[/i][s]"width: 100%;height:250px;"[/s] [i]src=[/i][s]"{$userfields['fid12']}"[/s] [i]alt=[/i][s]"عکس"[/s]/>[/b]
[b]<[i]else[/i]>[/b]
[b]<img [i]class=[/i][s]"img3"[/s] [i]style=[/i][s]"width: 100%;height:250px;"[/s] [i]src=[/i][s]"http://www.cdn.my-bb.ir/images/profile_cover2.jpg"[/s] [i]alt=[/i][s]"عکس"[/s]/>[/b]
[b]</[i]else[/i]>[/b]
[b]</[i]if[/i]>[/b]
    [b]<div [i]class=[/i][s]"profile_avatar"[/s]>[/b]{$avatar}[b]</div>[/b]
[b]<div [i]class=[/i][s]"desc leftslide"[/s]>[/b]
[b]<span [i]class=[/i][s]"smalltext"[/s]>[/b]
({$usertitle})[b]<br />[/b]
{$groupimage}{$userstars}{$mood}[b]<br />[/b]
[b]<br />[/b]
[b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]registration_date}[b]</strong>[/b] {$memregdate} | [b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]date_of_birth}[b]</strong>[/b] {$membday} {$membdayage} | [b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]local_time}[b]</strong>[/b] {$localtime} | [b]<br />[/b]
[b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]postbit_status}[b]</strong>[/b] {$online_status}
[b]</span>[/b]
[b]<br />[/b]{$awaybit}
[b]<br />[/b]


[b]</div>[/b]


[b]<h2 [i]class=[/i][s]"profile_username"[/s]>[/b]{$memprofile['username']}[b]</h2>[/b]
[b]<[i]if[/i] $GLOBALS['mybb']->[/b]user['uid'] == $memprofile['uid'] then>
[b]<a [i]href=[/i][s]"./usercp.php?action=profile"[/s] [i]class=[/i][s]"pishnehadecaver"[/s]>[/b]تغییر کاور[b]</a>[/b]
[b]</[i]if[/i]>[/b]
[b]</div>[/b]
[b]</div>[/b] [b]</div>[/b]
[b]<table [i]width=[/i][s]"100%"[/s] [i]border=[/i][s]"0"[/s] [i]cellspacing=[/i][s]"{$theme['borderwidth']}"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"{$theme['tablespace']}"[/s]>[/b]
[b]<tr>[/b][b]<td [i]valign=[/i][s]"top"[/s]>[/b]
[b]<div [i]class=[/i][s]"tabs_framed"[/s]>[/b]
[b]<div [i]class=[/i][s]"inner"[/s]>[/b]
[b]<ul [i]class=[/i][s]"tabs clearfix"[/s]>[/b]
[b]<li [i]class=[/i][s]"active thead2"[/s]>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#users_forum_info_menu"[/s] data-[i]toggle=[/i][s]"tab"[/s]>[/b]اطلاعات انجمن کاربر[b]</a>[/b][b]</li>[/b]
[b]<li [i]class=[/i][s]"thead2"[/s]>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#users_contact_details_menu"[/s] data-[i]toggle=[/i][s]"tab"[/s]>[/b]اطلاعات تماس[b]</a>[/b][b]</li>[/b]
[b]<li [i]class=[/i][s]"thead2"[/s]>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#profilefields_menu"[/s] data-[i]toggle=[/i][s]"tab"[/s]>[/b]اطلاعات اضافي کاربر[b]</a>[/b][b]</li>[/b]
[b]<li [i]class=[/i][s]"thead2"[/s]>[/b][b]<a [i]href=[/i][s]"#buddy_menu"[/s] data-[i]toggle=[/i][s]"tab"[/s]>[/b]لیست دوستان[b]</a>[/b][b]</li>[/b]
[b]</ul>[/b]

[b]<div [i]class=[/i][s]"tab-content boxed clearfix trow2"[/s]>[/b]
[b]<div [i]class=[/i][s]"tab-pane fade in active"[/s] [i]id=[/i][s]"users_forum_info_menu"[/s]>[/b]
[b]<br />[/b]
[b]<br />[/b][b]<br />[/b][b]<table [i]border=[/i][s]"0"[/s] [i]cellspacing=[/i][s]"{$theme['borderwidth']}"[/s] [i]cellpadding=[/i][s]"{$theme['tablespace']}"[/s] [i]class=[/i][s]"tborder"[/s]>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]colspan=[/i][s]"2"[/s] [i]class=[/i][s]"thead"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]users_forum_info}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]joined}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow1"[/s]>[/b]{$memregdate}[b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
[b]<tr>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b][b]<strong>[/b]{$lang[s]->[/s]lastvisit}[b]</strong>[/b][b]</td>[/b]
[b]<td [i]class=[/i][s]"trow2"[/s]>[/b]{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}[b]</td>[/b]
[b]</tr>[/b]
[b]<tr>[/b]

<td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
<td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
<td class="trow2">{$timeonline}</td>
</tr>

{$referrals}
{$reputation}
{$myawards}

{$warning_level}
<!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->
</table>
{$modoptions}
<br />
{$adminoptions}
<br />
{$buddy_options}
</div>
<div class="tab-pane fade" id="users_contact_details_menu">


<br /><br />
<br /><table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
<td class="trow1">{$website}</td>
</tr>
{$sendemail}
<tr>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="tab-pane fade" id="profilefields_menu">
<br />
<br /><br />{$profilefields}
</tbody>
</table><br />
</div>
<div class="tab-pane fade" id="buddy_menu">
<br /><br />{$last_visit}
{$buddylist}
{$signature}{$memprofile['ougc_awards']}
</div>
</div> </div>
</td></tr></table>
<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->
</div>
<else>
{$profiledesigneditor}
<div id="profile-container">

<?php
if($userfields['fid9'])
{echo "
<table border=\"0\" cellspacing=\"{$theme['borderwidth']}\" cellpadding=\"{$theme['tablespace']}\" class=\"tborder\">
<tr>
<td colspan=\"2\" class=\"thead\"><strong>اهنگ مورد علاقه {$formattedname} </strong></td>
</tr>
<tr>
<td class=\"trow1\">
<object type=\"application/x-shockwave-flash\" data=\"/PLAYER/dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}&amp;autostart=no\" width=\"200\" height=\"20\" id=\"dewplayer\"><param name=\"wmode\" value=\"transparent\" /><param name=\"movie\" value=\"dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}\" /></object>
</td>
<td class=\"trow2\">
<h3>برای قرار دادن اهنگ از این <a href=\"usercp.php?action=profile\">لینک</a> استفاده کنید</a></h3>
</td>
</tr>
</table>
</br>

";
}
?>

<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="trow1">
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td class="trow1" width="75%">
<span class="largetext"><strong>{$formattedname}</strong></span><br />
<span class="smalltext">
({$usertitle})<br />
{$groupimage}
<br />{$userstars}<br />
<br />
<strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate}<br />
<strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage}<br />
<strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime}<br />
<strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status}
</span>
</td><td width="25%" align="right" valign="middle">{$avatar}</td></tr></table>
</td>
</tr>
{$awaybit}
{$last_visit}
</table>
<br />
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
<tr>
<td width="49%" valign="top">
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
<td class="trow1">{$memregdate}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
<td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
</tr>
<tr>

<td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
<td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
<td class="trow2">{$timeonline}</td>
</tr>

{$referrals}
{$reputation}
{$myawards}

{$warning_level}
<!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->
</table>
<br />
{$buddylist}


<br />
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
<td class="trow1">{$website}</td>
</tr>
{$sendemail}
<tr>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
</tr>
</table>
</td>
<td><img src="{$theme['imgdir']}/pixel.gif" height="1" width="8" alt=""/></td>
<td width="50%" valign="top">
{$profilefields}

</tbody>
</table>
<br />
{$signature}{$memprofile['ougc_awards']}
{$modoptions}
{$adminoptions}
{$buddy_options}
</td>
</tr>
</table>
<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->

</else>
</if>
</else>
</if>
</div>

{$footer}
</body>
</html>

کدها به هم ریخته هستند و به درستی قرار داده نشدند
کدها رو ویرایش کنید تا دوباره چک کنم

image
ارسال: 20
<html>

    <head>
    <title>{$lang->profile}</title>
    {$headerinclude}
    {$profiledesigncss}
    </head>
    <body>
    {$header}
    <if $memprofile['uid']==13372 then>
    offline
    <else>
    <if $userfields['fid11']=="پیشرفته" then>
    {$profiledesigneditor}
    <div id="profile-container">

    <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
    <tr>
    <td colspan="2" class="thead"><strong>اهنگ مورد علاقه {$formattedname} </strong></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="trow1">
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="/PLAYER/dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}&amp;autostart=yes" width="200" height="20" id="dewplayer"><param name="wmode" value="transparent"  /><param name="movie" value="dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}" /></object>
    </td>
    <td class="trow2">
    <h3>برای قرار دادن اهنگ از این <a href="usercp.php?action=profile">لینک</a> استفاده کنید</a></h3>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </br>

           <div class="imagepluscontainer" >
    <div id="profile_cover">
        <div class="profile_cover">
    <if $userfields['fid12'] then>
    <img class="img3" style="width: 100%;height:250px;" src="{$userfields['fid12']}" alt="عکس"/>
    <else>
    <img class="img3" style="width: 100%;height:250px;" src="http://www.cdn.my-bb.ir/images/profile_cover2.jpg" alt="عکس"/>
    </else>
    </if>
        <div class="profile_avatar">{$avatar}</div>
     <div class="desc leftslide">
    <span class="smalltext">
    ({$usertitle})<br />
    {$groupimage}{$userstars}{$mood}<br />
    <br />
    <strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate} | <strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage}  | <strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime} | <br />
    <strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status}
    </span>
    <br />{$awaybit}
    <br />


    </div>

    
        <h2 class="profile_username">{$memprofile['username']}</h2>
    <if $GLOBALS['mybb']->user['uid'] == $memprofile['uid'] then>
         <a href="./usercp.php?action=profile" class="pishnehadecaver">تغییر کاور</a>
    </if>
    </div>
    </div> </div>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}">
    <tr><td valign="top">
    <div class="tabs_framed">
        <div class="inner">
            <ul class="tabs clearfix">
                <li class="active thead2"><a href="#users_forum_info_menu" data-toggle="tab">اطلاعات انجمن کاربر</a></li>
                <li class="thead2"><a href="#users_contact_details_menu" data-toggle="tab">اطلاعات تماس</a></li>
                <li class="thead2"><a href="#profilefields_menu" data-toggle="tab">اطلاعات اضافي کاربر</a></li>
                <li class="thead2"><a href="#buddy_menu" data-toggle="tab">لیست دوستان</a></li>
            </ul>

            <div class="tab-content boxed clearfix trow2">
                <div class="tab-pane fade in active" id="users_forum_info_menu">
    <br />
    <br /><br /><table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
    <tr>
    <td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
    <td class="trow1">{$memregdate}</td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
    <td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
    </tr>
    <tr>

    <td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
    <td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
    <td class="trow2">{$timeonline}</td>
    </tr>

    {$referrals}
    {$reputation}
    {$myawards}

    {$warning_level}
    <!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->
    </table>
    {$modoptions}
    <br />
    {$adminoptions}
    <br />
    {$buddy_options}              
                </div>
                <div class="tab-pane fade" id="users_contact_details_menu">

    
    <br /><br />
    <br /><table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
    <tr>
    <td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="trow1"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
    <td class="trow1">{$website}</td>
    </tr>
    {$sendemail}
    <tr>
    <td class="{$bgcolors['pm']}"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
    <td class="{$bgcolors['pm']}"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
    <td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="{$bgcolors['aim']}"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
    <td class="{$bgcolors['aim']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
    <td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="{$bgcolors['msn']}"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
    <td class="{$bgcolors['msn']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
    </tr>
    </table>
    <br />
    </div>
                <div class="tab-pane fade" id="profilefields_menu">
    <br />
    <br /><br />{$profilefields}
                    </tbody>
                  </table><br />
                </div>
                <div class="tab-pane fade" id="buddy_menu">
    <br /><br />{$last_visit}
    {$buddylist}
    {$signature}{$memprofile['ougc_awards']}
            </div>
    </div>    </div>
    </td></tr></table>
    <!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->
    </div>
    <else>
    {$profiledesigneditor}
    <div id="profile-container">

    <?php
    if($userfields['fid9'])
    {echo "
    <table border=\"0\" cellspacing=\"{$theme['borderwidth']}\" cellpadding=\"{$theme['tablespace']}\" class=\"tborder\">
    <tr>
    <td colspan=\"2\" class=\"thead\"><strong>اهنگ مورد علاقه {$formattedname} </strong></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class=\"trow1\">
    <object type=\"application/x-shockwave-flash\" data=\"/PLAYER/dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}&amp;autostart=no\" width=\"200\" height=\"20\" id=\"dewplayer\"><param name=\"wmode\" value=\"transparent\"  /><param name=\"movie\" value=\"dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}\" /></object>
    </td>
    <td class=\"trow2\">
    <h3>برای قرار دادن اهنگ از این <a href=\"usercp.php?action=profile\">لینک</a> استفاده کنید</a></h3>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </br>

    ";
    }
    ?>

    <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
    <tr>
    <td class="trow1">
    <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td class="trow1" width="75%">
    <span class="largetext"><strong>{$formattedname}</strong></span><br />
    <span class="smalltext">
    ({$usertitle})<br />
    {$groupimage}
    <br />{$userstars}<br />
    <br />
    <strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate}<br />
    <strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage}<br />
    <strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime}<br />
    <strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status}
    </span>
    </td><td width="25%" align="right" valign="middle">{$avatar}</td></tr></table>
    </td>
    </tr>
    {$awaybit}
    {$last_visit}
    </table>
    <br />
    <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
    <tr>
    <td width="49%" valign="top">
    <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
    <tr>
    <td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
    <td class="trow1">{$memregdate}</td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
    <td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
    </tr>
    <tr>

    <td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
    <td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
    <td class="trow2">{$timeonline}</td>
    </tr>

    {$referrals}
    {$reputation}
    {$myawards}

    {$warning_level}
    <!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->
    </table>
    <br />
    {$buddylist}


    <br />
    <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
    <tr>
    <td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="trow1"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
    <td class="trow1">{$website}</td>
    </tr>
    {$sendemail}
    <tr>
    <td class="{$bgcolors['pm']}"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
    <td class="{$bgcolors['pm']}"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
    <td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="{$bgcolors['aim']}"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
    <td class="{$bgcolors['aim']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
    <td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="{$bgcolors['msn']}"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
    <td class="{$bgcolors['msn']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    <td><img src="{$theme['imgdir']}/pixel.gif" height="1" width="8" alt=""/></td>
    <td width="50%" valign="top">
    {$profilefields}

                    </tbody>
                  </table>
    <br />
    {$signature}{$memprofile['ougc_awards']}
    {$modoptions}
    {$adminoptions}
    {$buddy_options}
    </td>
    </tr>
    </table>
    <!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->

    </else>
    </if>
    </else>
    </if>
    </div>

    {$footer}
    </body>
    </html>
ارسال: 21
(2015-11-29T20:03:24+00:00 2015-11-29T20:03:24+00:00)بیسکوییت نوشته :  
<html>

<head>
<title>{$lang->profile}</title>
{$headerinclude}
{$profiledesigncss}
</head>
<body>
{$header}
<if $memprofile['uid']==13372 then>
offline
<else>
<if $userfields['fid11']=="پیشرفته" then>
{$profiledesigneditor}
<div id="profile-container">

<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>اهنگ مورد علاقه {$formattedname} </strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="/PLAYER/dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}&amp;autostart=yes" width="200" height="20" id="dewplayer"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}" /></object>
</td>
<td class="trow2">
<h3>برای قرار دادن اهنگ از این <a href="usercp.php?action=profile">لینک</a> استفاده کنید</a></h3>
</td>
</tr>
</table>
</br>

<div class="imagepluscontainer" >
<div id="profile_cover">
<div class="profile_cover">
<if $userfields['fid12'] then>
<img class="img3" style="width: 100%;height:250px;" src="{$userfields['fid12']}" alt="عکس"/>
<else>
<img class="img3" style="width: 100%;height:250px;" src="http://www.cdn.my-bb.ir/images/profile_cover2.jpg" alt="عکس"/>
</else>
</if>
<div class="profile_avatar">{$avatar}</div>
<div class="desc leftslide">
<span class="smalltext">
({$usertitle})<br />
{$groupimage}{$userstars}{$mood}<br />
<br />
<strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate} | <strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage} | <strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime} | <br />
<strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status}
</span>
<br />{$awaybit}
<br />


</div>


<h2 class="profile_username">{$memprofile['username']}</h2>
<if $GLOBALS['mybb']->user['uid'] == $memprofile['uid'] then>
<a href="./usercp.php?action=profile" class="pishnehadecaver">تغییر کاور</a>
</if>
</div>
</div> </div>
<table width="100%" border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}">
<tr><td valign="top">
<div class="tabs_framed">
<div class="inner">
<ul class="tabs clearfix">
<li class="active thead2"><a href="#users_forum_info_menu" data-toggle="tab">اطلاعات انجمن کاربر</a></li>
<li class="thead2"><a href="#users_contact_details_menu" data-toggle="tab">اطلاعات تماس</a></li>
<li class="thead2"><a href="#profilefields_menu" data-toggle="tab">اطلاعات اضافي کاربر</a></li>
<li class="thead2"><a href="#buddy_menu" data-toggle="tab">لیست دوستان</a></li>
</ul>

<div class="tab-content boxed clearfix trow2">
<div class="tab-pane fade in active" id="users_forum_info_menu">
<br />
<br /><br /><table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
<td class="trow1">{$memregdate}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
<td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
</tr>
<tr>

<td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
<td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
<td class="trow2">{$timeonline}</td>
</tr>

{$referrals}
{$reputation}
{$myawards}

{$warning_level}
<!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->
</table>
{$modoptions}
<br />
{$adminoptions}
<br />
{$buddy_options}
</div>
<div class="tab-pane fade" id="users_contact_details_menu">


<br /><br />
<br /><table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
<td class="trow1">{$website}</td>
</tr>
{$sendemail}
<tr>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="tab-pane fade" id="profilefields_menu">
<br />
<br /><br />{$profilefields}
</tbody>
</table><br />
</div>
<div class="tab-pane fade" id="buddy_menu">
<br /><br />{$last_visit}
{$buddylist}
{$signature}{$memprofile['ougc_awards']}
</div>
</div> </div>
</td></tr></table>
<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->
</div>
<else>
{$profiledesigneditor}
<div id="profile-container">

<?php
if($userfields['fid9'])
{echo "
<table border=\"0\" cellspacing=\"{$theme['borderwidth']}\" cellpadding=\"{$theme['tablespace']}\" class=\"tborder\">
<tr>
<td colspan=\"2\" class=\"thead\"><strong>اهنگ مورد علاقه {$formattedname} </strong></td>
</tr>
<tr>
<td class=\"trow1\">
<object type=\"application/x-shockwave-flash\" data=\"/PLAYER/dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}&amp;autostart=no\" width=\"200\" height=\"20\" id=\"dewplayer\"><param name=\"wmode\" value=\"transparent\" /><param name=\"movie\" value=\"dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}\" /></object>
</td>
<td class=\"trow2\">
<h3>برای قرار دادن اهنگ از این <a href=\"usercp.php?action=profile\">لینک</a> استفاده کنید</a></h3>
</td>
</tr>
</table>
</br>

";
}
?>

<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="trow1">
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td class="trow1" width="75%">
<span class="largetext"><strong>{$formattedname}</strong></span><br />
<span class="smalltext">
({$usertitle})<br />
{$groupimage}
<br />{$userstars}<br />
<br />
<strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate}<br />
<strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage}<br />
<strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime}<br />
<strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status}
</span>
</td><td width="25%" align="right" valign="middle">{$avatar}</td></tr></table>
</td>
</tr>
{$awaybit}
{$last_visit}
</table>
<br />
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
<tr>
<td width="49%" valign="top">
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
<td class="trow1">{$memregdate}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
<td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
</tr>
<tr>

<td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
<td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
<td class="trow2">{$timeonline}</td>
</tr>

{$referrals}
{$reputation}
{$myawards}

{$warning_level}
<!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->
</table>
<br />
{$buddylist}


<br />
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
<td class="trow1">{$website}</td>
</tr>
{$sendemail}
<tr>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
</tr>
</table>
</td>
<td><img src="{$theme['imgdir']}/pixel.gif" height="1" width="8" alt=""/></td>
<td width="50%" valign="top">
{$profilefields}

</tbody>
</table>
<br />
{$signature}{$memprofile['ougc_awards']}
{$modoptions}
{$adminoptions}
{$buddy_options}
</td>
</tr>
</table>
<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->

</else>
</if>
</else>
</if>
</div>

{$footer}
</body>
</html>


اون بالا نوشتی یه کاربر دیگه اضافه کنی!اگه میخوای یه گروه دیگه اضافه کنی از کد زیر استفاده کن:

<html>

    <head>
    <title>{$lang->profile}</title>
    {$headerinclude}
    {$profiledesigncss}
    </head>
    <body>
    {$header}
    <if $memprofile['uid']==4 then>
    offline
    <elsif $memprofile['usergroup'] == 5 then>
    offline
    <else>
    <if $userfields['fid11']=="پیشرفته" then>
    {$profiledesigneditor}
    <div id="profile-container">

    <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
    <tr>
    <td colspan="2" class="thead"><strong>اهنگ مورد علاقه {$formattedname} </strong></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="trow1">
    <object type="application/x-shockwave-flash" data="/PLAYER/dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}&amp;autostart=yes" width="200" height="20" id="dewplayer"><param name="wmode" value="transparent"  /><param name="movie" value="dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}" /></object>
    </td>
    <td class="trow2">
    <h3>برای قرار دادن اهنگ از این <a href="usercp.php?action=profile">لینک</a> استفاده کنید</a></h3>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </br>

           <div class="imagepluscontainer" >
    <div id="profile_cover">
        <div class="profile_cover">
    <if $userfields['fid12'] then>
    <img class="img3" style="width: 100%;height:250px;" src="{$userfields['fid12']}" alt="عکس"/>
    <else>
    <img class="img3" style="width: 100%;height:250px;" src="http://www.cdn.my-bb.ir/images/profile_cover2.jpg" alt="عکس"/>
    </else>
    </if>
        <div class="profile_avatar">{$avatar}</div>
     <div class="desc leftslide">
    <span class="smalltext">
    ({$usertitle})<br />
    {$groupimage}{$userstars}{$mood}<br />
    <br />
    <strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate} | <strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage}  | <strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime} | <br />
    <strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status}
    </span>
    <br />{$awaybit}
    <br />


    </div>

    
        <h2 class="profile_username">{$memprofile['username']}</h2>
    <if $GLOBALS['mybb']->user['uid'] == $memprofile['uid'] then>
         <a href="./usercp.php?action=profile" class="pishnehadecaver">تغییر کاور</a>
    </if>
    </div>
    </div> </div>
    <table width="100%" border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}">
    <tr><td valign="top">
    <div class="tabs_framed">
        <div class="inner">
            <ul class="tabs clearfix">
                <li class="active thead2"><a href="#users_forum_info_menu" data-toggle="tab">اطلاعات انجمن کاربر</a></li>
                <li class="thead2"><a href="#users_contact_details_menu" data-toggle="tab">اطلاعات تماس</a></li>
                <li class="thead2"><a href="#profilefields_menu" data-toggle="tab">اطلاعات اضافي کاربر</a></li>
                <li class="thead2"><a href="#buddy_menu" data-toggle="tab">لیست دوستان</a></li>
            </ul>

            <div class="tab-content boxed clearfix trow2">
                <div class="tab-pane fade in active" id="users_forum_info_menu">
    <br />
    <br /><br /><table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
    <tr>
    <td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
    <td class="trow1">{$memregdate}</td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
    <td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
    </tr>
    <tr>

    <td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
    <td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
    <td class="trow2">{$timeonline}</td>
    </tr>

    {$referrals}
    {$reputation}
    {$myawards}

    {$warning_level}
    <!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->
    </table>
    {$modoptions}
    <br />
    {$adminoptions}
    <br />
    {$buddy_options}              
                </div>
                <div class="tab-pane fade" id="users_contact_details_menu">

    
    <br /><br />
    <br /><table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
    <tr>
    <td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="trow1"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
    <td class="trow1">{$website}</td>
    </tr>
    {$sendemail}
    <tr>
    <td class="{$bgcolors['pm']}"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
    <td class="{$bgcolors['pm']}"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
    <td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="{$bgcolors['aim']}"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
    <td class="{$bgcolors['aim']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
    <td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="{$bgcolors['msn']}"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
    <td class="{$bgcolors['msn']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
    </tr>
    </table>
    <br />
    </div>
                <div class="tab-pane fade" id="profilefields_menu">
    <br />
    <br /><br />{$profilefields}
                    </tbody>
                  </table><br />
                </div>
                <div class="tab-pane fade" id="buddy_menu">
    <br /><br />{$last_visit}
    {$buddylist}
    {$signature}{$memprofile['ougc_awards']}
            </div>
    </div>    </div>
    </td></tr></table>
    <!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->
    </div>
    <else>
    {$profiledesigneditor}
    <div id="profile-container">

    <?php
    if($userfields['fid9'])
    {echo "
    <table border=\"0\" cellspacing=\"{$theme['borderwidth']}\" cellpadding=\"{$theme['tablespace']}\" class=\"tborder\">
    <tr>
    <td colspan=\"2\" class=\"thead\"><strong>اهنگ مورد علاقه {$formattedname} </strong></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class=\"trow1\">
    <object type=\"application/x-shockwave-flash\" data=\"/PLAYER/dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}&amp;autostart=no\" width=\"200\" height=\"20\" id=\"dewplayer\"><param name=\"wmode\" value=\"transparent\"  /><param name=\"movie\" value=\"dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}\" /></object>
    </td>
    <td class=\"trow2\">
    <h3>برای قرار دادن اهنگ از این <a href=\"usercp.php?action=profile\">لینک</a> استفاده کنید</a></h3>
    </td>
    </tr>
    </table>
    </br>

    ";
    }
    ?>

    <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
    <tr>
    <td class="trow1">
    <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td class="trow1" width="75%">
    <span class="largetext"><strong>{$formattedname}</strong></span><br />
    <span class="smalltext">
    ({$usertitle})<br />
    {$groupimage}
    <br />{$userstars}<br />
    <br />
    <strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate}<br />
    <strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage}<br />
    <strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime}<br />
    <strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status}
    </span>
    </td><td width="25%" align="right" valign="middle">{$avatar}</td></tr></table>
    </td>
    </tr>
    {$awaybit}
    {$last_visit}
    </table>
    <br />
    <table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
    <tr>
    <td width="49%" valign="top">
    <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
    <tr>
    <td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
    <td class="trow1">{$memregdate}</td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
    <td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
    </tr>
    <tr>

    <td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
    <td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
    <td class="trow2">{$timeonline}</td>
    </tr>

    {$referrals}
    {$reputation}
    {$myawards}

    {$warning_level}
    <!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->
    </table>
    <br />
    {$buddylist}


    <br />
    <table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
    <tr>
    <td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="trow1"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
    <td class="trow1">{$website}</td>
    </tr>
    {$sendemail}
    <tr>
    <td class="{$bgcolors['pm']}"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
    <td class="{$bgcolors['pm']}"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
    <td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="{$bgcolors['aim']}"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
    <td class="{$bgcolors['aim']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
    <td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
    </tr>
    <tr>
    <td class="{$bgcolors['msn']}"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
    <td class="{$bgcolors['msn']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
    </tr>
    </table>
    </td>
    <td><img src="{$theme['imgdir']}/pixel.gif" height="1" width="8" alt=""/></td>
    <td width="50%" valign="top">
    {$profilefields}

                    </tbody>
                  </table>
    <br />
    {$signature}{$memprofile['ougc_awards']}
    {$modoptions}
    {$adminoptions}
    {$buddy_options}
    </td>
    </tr>
    </table>
    <!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->

    </else>
    </if>
    </else>
    </if>
    </div>

    {$footer}
    </body>
    </html>

به جای اعداد 4 و 5 شماره گروه مورد نظر رو وارد کن.من کد رو تست نکردم!
تستش با آقا جواد جانWink
ارسال: 22
اره دیگه یه کاربر دیگه میخوام پروفش بسته بشه

نقل قول:
<if $memprofile['uid']==4 then>
ارسال: 23
(2015-12-04T16:32:28+00:00 2015-12-04T16:32:28+00:00)بیسکوییت نوشته :  اره دیگه یه کاربر دیگه میخوام پروفش بسته بشه
در ضمن کدی که دادین گذاشتم پروفایل ها باز نمیشد

نقل قول:
<if $memprofile['uid']==4 then>

پاسخ مسئول
ارسال: 24
(2015-12-05T19:44:03+00:00 2015-12-05T19:44:03+00:00)بیسکوییت نوشته :  
(2015-12-04T16:32:28+00:00 2015-12-04T16:32:28+00:00)بیسکوییت نوشته :  اره دیگه یه کاربر دیگه میخوام پروفش بسته بشه
در ضمن کدی که دادین گذاشتم پروفایل ها باز نمیشد


نقل قول:
<if $memprofile['uid']==4 then>


کد زیر رو امتحان کنید :

<html>


<head>
<title>{$lang->profile}</title>
{$headerinclude}
{$profiledesigncss}
</head>
<body>
{$header}
<if $memprofile['uid']==13372 then>
offline
<elseif $memprofile['uid']==2 then>
offline
<else>
<if $userfields['fid11']=="پیشرفته" then>
{$profiledesigneditor}
<div id="profile-container">

<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>اهنگ مورد علاقه {$formattedname} </strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1">
<object type="application/x-shockwave-flash" data="/PLAYER/dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}&amp;autostart=yes" width="200" height="20" id="dewplayer"><param name="wmode" value="transparent" /><param name="movie" value="dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}" /></object>
</td>
<td class="trow2">
<h3>برای قرار دادن اهنگ از این <a href="usercp.php?action=profile">لینک</a> استفاده کنید</a></h3>
</td>
</tr>
</table>
</br>

<div class="imagepluscontainer" >
<div id="profile_cover">
<div class="profile_cover">
<if $userfields['fid12'] then>
<img class="img3" style="width: 100%;height:250px;" src="{$userfields['fid12']}" alt="عکس"/>
<else>
<img class="img3" style="width: 100%;height:250px;" src="http://www.cdn.my-bb.ir/images/profile_cover2.jpg" alt="عکس"/>
</if>
<div class="profile_avatar">{$avatar}</div>
<div class="desc leftslide">
<span class="smalltext">
({$usertitle})<br />
{$groupimage}{$userstars}{$mood}<br />
<br />
<strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate} | <strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage} | <strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime} | <br />
<strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status}
</span>
<br />{$awaybit}
<br />


</div>


<h2 class="profile_username">{$memprofile['username']}</h2>
<if $GLOBALS['mybb']->user['uid'] == $memprofile['uid'] then>
<a href="./usercp.php?action=profile" class="pishnehadecaver">تغییر کاور</a>
</if>
</div>
</div> </div>
<table width="100%" border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}">
<tr><td valign="top">
<div class="tabs_framed">
<div class="inner">
<ul class="tabs clearfix">
<li class="active thead2"><a href="#users_forum_info_menu" data-toggle="tab">اطلاعات انجمن کاربر</a></li>
<li class="thead2"><a href="#users_contact_details_menu" data-toggle="tab">اطلاعات تماس</a></li>
<li class="thead2"><a href="#profilefields_menu" data-toggle="tab">اطلاعات اضافي کاربر</a></li>
<li class="thead2"><a href="#buddy_menu" data-toggle="tab">لیست دوستان</a></li>
</ul>

<div class="tab-content boxed clearfix trow2">
<div class="tab-pane fade in active" id="users_forum_info_menu">
<br />
<br /><br /><table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
<td class="trow1">{$memregdate}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
<td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
</tr>
<tr>

<td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
<td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
<td class="trow2">{$timeonline}</td>
</tr>

{$referrals}
{$reputation}
{$myawards}

{$warning_level}
<!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->
</table>
{$modoptions}
<br />
{$adminoptions}
<br />
{$buddy_options}
</div>
<div class="tab-pane fade" id="users_contact_details_menu">


<br /><br />
<br /><table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
<td class="trow1">{$website}</td>
</tr>
{$sendemail}
<tr>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
</tr>
</table>
<br />
</div>
<div class="tab-pane fade" id="profilefields_menu">
<br />
<br /><br />{$profilefields}
</tbody>
</table><br />
</div>
<div class="tab-pane fade" id="buddy_menu">
<br /><br />{$last_visit}
{$buddylist}
{$signature}{$memprofile['ougc_awards']}
</div>
</div> </div>
</td></tr></table>
<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->
</div>
<else>
{$profiledesigneditor}
<div id="profile-container">

<?php
if($userfields['fid9'])
{echo "
<table border=\"0\" cellspacing=\"{$theme['borderwidth']}\" cellpadding=\"{$theme['tablespace']}\" class=\"tborder\">
<tr>
<td colspan=\"2\" class=\"thead\"><strong>اهنگ مورد علاقه {$formattedname} </strong></td>
</tr>
<tr>
<td class=\"trow1\">
<object type=\"application/x-shockwave-flash\" data=\"/PLAYER/dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}&amp;autostart=no\" width=\"200\" height=\"20\" id=\"dewplayer\"><param name=\"wmode\" value=\"transparent\" /><param name=\"movie\" value=\"dewplayer.swf?mp3={$userfields['fid9']}\" /></object>
</td>
<td class=\"trow2\">
<h3>برای قرار دادن اهنگ از این <a href=\"usercp.php?action=profile\">لینک</a> استفاده کنید</a></h3>
</td>
</tr>
</table>
</br>

";
}
?>

<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td class="trow1">
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><tr><td class="trow1" width="75%">
<span class="largetext"><strong>{$formattedname}</strong></span><br />
<span class="smalltext">
({$usertitle})<br />
{$groupimage}
<br />{$userstars}<br />
<br />
<strong>{$lang->registration_date}</strong> {$memregdate}<br />
<strong>{$lang->date_of_birth}</strong> {$membday} {$membdayage}<br />
<strong>{$lang->local_time}</strong> {$localtime}<br />
<strong>{$lang->postbit_status}</strong> {$online_status}
</span>
</td><td width="25%" align="right" valign="middle">{$avatar}</td></tr></table>
</td>
</tr>
{$awaybit}
{$last_visit}
</table>
<br />
<table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" align="center">
<tr>
<td width="49%" valign="top">
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_forum_info}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->joined}</strong></td>
<td class="trow1">{$memregdate}</td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->lastvisit}</strong></td>
<td class="trow2">{$memlastvisitdate} {$memlastvisittime}</td>
</tr>
<tr>

<td class="trow1"><strong>{$lang->total_posts}</strong></td>
<td class="trow1">{$memprofile['postnum']} ({$lang->ppd_percent_total})<br /><span class="smalltext">(<a href="search.php?action=finduserthreads&amp;uid={$uid}">{$lang->find_threads}</a> &mdash; <a href="search.php?action=finduser&amp;uid={$uid}">{$lang->find_posts}</a>)</span></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow2"><strong>{$lang->timeonline}</strong></td>
<td class="trow2">{$timeonline}</td>
</tr>

{$referrals}
{$reputation}
{$myawards}

{$warning_level}
<!-- ProfileComments -->{$pf_statistics}<!-- /ProfileComments -->
</table>
<br />
{$buddylist}


<br />
<table border="0" cellspacing="{$theme['borderwidth']}" cellpadding="{$theme['tablespace']}" class="tborder">
<tr>
<td colspan="2" class="thead"><strong>{$lang->users_contact_details}</strong></td>
</tr>
<tr>
<td class="trow1"><strong>{$lang->homepage}</strong></td>
<td class="trow1">{$website}</td>
</tr>
{$sendemail}
<tr>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><strong>{$lang->pm}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['pm']}"><a href="private.php?action=send&amp;uid={$memprofile['uid']}">{$lang->send_pm}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['icq']}"><strong>{$lang->icq_number}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['icq']}">{$memprofile['icq']}</td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><strong>{$lang->aim_screenname}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['aim']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=aim&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['aim']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><strong>{$lang->yahoo_id}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['yahoo']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=yahoo&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['yahoo']}</a></td>
</tr>
<tr>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><strong>{$lang->msn}</strong></td>
<td class="{$bgcolors['msn']}"><a href="javascript:;" onclick="MyBB.popupWindow('misc.php?action=imcenter&amp;imtype=msn&amp;uid={$uid}', 'imcenter', 450, 300);">{$memprofile['msn']}</a></td>
</tr>
</table>
</td>
<td><img src="{$theme['imgdir']}/pixel.gif" height="1" width="8" alt=""/></td>
<td width="50%" valign="top">
{$profilefields}

</tbody>
</table>
<br />
{$signature}{$memprofile['ougc_awards']}
{$modoptions}
{$adminoptions}
{$buddy_options}
</td>
</tr>
</table>
<!-- ProfileComments -->{$comments_index}<!-- /ProfileComments -->

</if>
</elseif>
</if>
</div>

{$footer}
</body>
</html>

image

برای عضویت در کانال تلگرامی
[همیار مای بی بی]
کلیک کنید
دریافت آخرین اخبار ، کدهای تخفیف و جوایز
برای اطلاع از آخرین اخبار مای بی بی فارسی عضو کانال تلگرامی شوید :